Konwencja Haska

syndycy
Sąd nad bumelantem (Sąd koleżeński) - Nikołaj S. Schneider

21. Czy skargę kasacyjną od orzeczenia drugiej instancji może złożyć rodzic ?
Nie !

22. Kto może złożyć skargę kasacyjną w sprawie z Konwencji Haskiej ?
Zgodnie z art.519(1) § 2(1) kpc prawo to ma tylko:
Prokurator Generalny, Rzecznik Praw Dziecka
oraz Rzecznik Praw Obywatelskich.

23. Co może więc uczynić rodzic niezadowolony z orzeczenia sądu II Instancji ?
Taki rodzic zwrócić się do któregoś z w/w podmiotów,
aby złożył skargę kasacyjną.

24. Kto rozpoznaje skargę kasacyjną w sprawie z Konwencji Haskiej ?
Wyłącznie Sąd Najwyższy w Warszawie.

25. Jakie terminy ważne są w Konwencji Haskiej ?
Po pierwsze wiek dziecka – 16 lat.
Jeżeli małoletni je ukończył przed złożeniem wniosku,
wówczas konwencja nie ma zastosowania.

Po drugie jeden rok na złożenie wniosku.
Jest on liczony od dnia uprowadzenia bądź zatrzymania.

26. Czy wykazanie uprowadzenia/zatrzymania skutkuje zawsze odzyskaniem dziecka ?
Nie !

27. Jakie są więc przesłanki negatywne odzyskania dziecka ?
Na gruncie Konwencji Haskiej
można wyodrębnić pięć przesłanek negatywnych.

28. Jaka jest pierwsza przesłanka odmowy ?
Dobro dziecka.

Zgodnie z art.12 Konwencji Haskiej
(...) dziecko przystosowało się już do swego nowego środowiska (...).
Współgra to z dyspozycją art.13b Konwencji Haskiej
(...) istnieje poważne ryzyko, że powrót dziecka
naraziłby je na szkodę fizyczną lub psychiczną
albo w jakikolwiek inny sposób postawiłby je w sytuacji nie do zniesienia (...)


Chodzi tu o sytuację,w której małoletni
niejako zakorzenił się w nowej rzeczywistości ,
funkcjonuje w niej w pełnym wymiarze – odnalazł się w niej.

A więc koszty psychiczne powrotu dziecka byłyby wyższe,
niż jego pozostanie na miejscu,
pomimo bezprawności uprowadzenia/zatrzymania.

29. Jaka jest druga przesłanka odmowy ?
Stanowisko małoletniego.

Zgodnie z art.13b Konwencji Haskiej
(...) dziecko sprzeciwia się powrotowi oraz że osiągnęło ono wiek i stopień dojrzałości,
przy którym właściwe jest uwzględnienie jego opinii (...)
.

Jeżeli małoletni wyrazi wolę pozostania
w kraju do którego został uprowadzony/zatrzymany,to należy ją –
przy uwzględnieniu jego roztropności i stopnia rozeznania życiowego -
wziąć pod uwagę.

30. Jaka jest trzecia przesłanka odmowy ?
Absencja rodzicielska wnioskodawcy.

Na podstawie art.13a Konwencji Haskiej
(...) osoba, instytucja lub organizacja opiekująca się dzieckiem
faktycznie nie wykonywała prawa do opieki w czasie uprowadzenia lub zatrzymania (...)
.

Stąd konwencja nie będzie narzędziem odzyskania małoletniego przez osobę,
która wcześnie władzy rodzicielskiej nie wykonywała -
nie interesowała się dzieckiem,nie angażowała w jego wychowanie.