Konwencja Haska

syndycy
W sądzie - Adrian Wołkow

31. Jaka jest czwarta przesłanka odmowy ?
Post-zgoda.

Określa ją art.13a Konwencji Haskiej
(...) osoba, instytucja lub organizacja opiekująca się dzieckiem (...)
zgodziła się lub później wyraziła zgodę na uprowadzenie lub zatrzymanie (...)
.

W tym sensie nielegalność uprowadzenia/zatrzymania małoletniego
jest w świetle konwencji niwelowana,
jeżeli po owym bezprawnym uprowadzeniu/zatrzymaniu
wnioskodawca na -
wynikający z tego bezprawnego uprowadzenia/zatrzymania dziecka -
nowy stan wyraził zgodę.

32. Jaka jest piąta przesłanka odmowy ?
Prawa człowieka.

Deklaruje ją art.20 Konwencji Haskiej.
(...) jeżeli zwrot nie byłby dopuszczony
w świetle podstawowych zasad państwa wezwanego,
dotyczących ochrony praw człowieka i podstawowych wolności (...)


W tym ujęciu trudno oczekiwać wydania do kraju ogarniętego wojną,
trawionego osłabieniem struktur państwowych,
czy takiego gdzie system prawny zbudowany jest
w oparciu o całkowicie odmienną kulturę.

33. Czy wskazane przesłanki muszą wystąpić łącznie ?
Nie !
Wystarczy istnienie tylko jednej.

34. Czym charakteryzuje się postępowanie wg Konwencji Haskiej ?
Szybkością.

Na podstawie art.11 Konwencji Haskiej
Władze sądowe lub administracyjne każdego Umawiającego się Państwa
powinny podejmować niezwłoczne działania w celu powrotu dziecka.
Jeżeli dana władza sądowa lub administracyjna
nie podejmie decyzji w ciągu sześciu tygodni od daty wpłynięcia wniosku,
wnioskodawca lub organ centralny państwa wezwanego,
z własnej inicjatywy lub na wniosek organu centralnego państwa wzywającego,
może żądać przedstawienia powodów zwłoki (...)


Jakkolwiek ów sześciotygodniowy termin nie zawsze jest dochowany,
to jednak orzeczenie w okresie niewiele go przekraczającym
jest w Polsce częste.

35. Gdzie złożyć wniosek w razie bezprawnego uprowadzenia/zatrzymania dziecka ?
Na to pytanie odpowiada art.8 Konwencji Haskiej.
Jakakolwiek osoba (...) może zwrócić się
bądź do organu centralnego miejsca stałego pobytu dziecka,
bądź organu centralnego każdego innego Umawiającego się Państwa
o pomoc w zapewnieniu powrotu dziecka.


Po pierwsze wniosek można złożyć w dowolnym kraju,
będącym sygnatariuszem Konwencji Haskiej.
Stąd może być to nawet taki,
w którym dziecko nie przebywało,ani nie przebywa.
Owo państwo powinno przekazać w/w żądanie do kraju właściwego,
a więc tego w którym małoletni w danym momencie funkcjonuje.

Rzecz jasna takie podejście jest niepraktyczne – czasochłonne.

Po drugie wniosek z Konwencji Haskiej
można złożyć do organu centralnego tego państwa,
z którego dziecko zostało uprowadzone/uniemożliwiono mu powrót.
Organ ten przekazuje to żądanie organowi centralnemu kraju,
w którym małoletni przebywa.
To rozwiązanie jest oczywiście lepsze od poprzedniego,
ale i w tym wypadku pojawia się
zagadnienie czasochłonnego przekazywania akt w obrocie międzynarodowym.

Po trzecie – i to jest najszybsze -
wniosek z Konwencji Haskiej można złożyć bezpośrednio
do organu centralnego państwa
do którego dziecko jest uprowadzone/z którego uniemożliwiono mu powrót
( funkcjonuje w trakcie sporu ).

36. W jakim trybie rozpoznawany jest w polskim sądzie wniosek z Konwencji Haskiej ?
W trybie nieprocesowym.
Żądający wydania małoletniego ma status wnioskodawcy,
a osoba która je dzierży ma status uczestnika postępowania.

37. Czy dziecko w postępowaniu z Konwencji Haskiej jest stroną w polskim sądzie ?
Nie !

38. Czy Konwencja Haska stanowi narzędzie odzyskania dziecka
tylko przy porwaniu rodzicielskim?

Nie !
Konwencja Haska jest instrumentem dla sytuacji,w której dziecko zostało zabrane –
wbrew woli rodzica do innego kraju –
przez kogokolwiek, a więc nie tylko drugiego rodzica ale i osobę obcą.

Trzeba jednak przyznać, iż jest ona stosowana
głównie w przypadkach porwania rodzicielskiego.

39. Czy Konwencja Haska uznaje porwanie rodzicielskieza przestępstwo ?
Nie !

40. Czy to oznacza, że porwanie rodzicielskienie jest przestępstwem ?
Na to pytanie jednoznacznej odpowiedzi nie ma.
Zgodnie z tym co wspomniano wcześniej,
Konwencja Haska w tej kwestii się nie wypowiada,
reguluje bowiem tylko materię cywilną.
Natomiast owo porwanie rodzicielskie
stanowi przestępstwo w szeregu państw -
w ich własnych ustawach -
choć nie jest to uznane za przestępstwo
we wszystkich krajach.
Tym samym warto sprawdzić status karny takiego działania
w kraju porwania oraz wywiezienia.