Majątek

dochodzenie_policyjne.jpg
"Dowódca wiejskiej policji podczas dochodzenia" Vasily Perov

15. Jaka jest piąta grupa dóbr,należących do majątku osobistego ?
Prawa niezbywalne,które mogą przysługiwać tylko jednej osobie.
Prawa niezbywalne to takie,które per se przysługują tylko jednej osobie - służebność osobista,prawo dożywocia,prawo do alimentacji etc.

16. Jaka jest szósta grupa dóbr,należących do majątku osobistego ?
Przedmioty uzyskane z tytułu odszkodowania za uszkodzenie ciała lub wywołanie rozstroju zdrowia albo z tytułu zadośćuczynienia za doznaną krzywdę; nie dotyczy to jednak renty należnej poszkodowanemu małżonkowi z powodu całkowitej lub częściowej utraty zdolności do pracy zarobkowej albo z powodu zwiększenia się jego potrzeb lub zmniejszenia widoków powodzenia na przyszłość.

17. Jaka jest siódma grupa dóbr,należących do majątku osobistego ?
Wierzytelności z tytułu wynagrodzenia za pracę lub z tytułu innej działalności zarobkowej jednego z małżonków.
Patrz pkt 6.

18. Jaka jest ósma grupa dóbr,należących do majątku osobistego ?
Przedmioty majątkowe uzyskane z tytułu nagrody za osobiste osiągnięcia jednego z małżonków.
Omawiana zasada obejmuje nagrody o charakterze artystycznym, literackim, sportowym, czy rywalizacyjnym.

19. Jaka jest dziewiąta grupa dóbr,należących do majątku osobistego ?
Prawa autorskie i prawa pokrewne, prawa własności przemysłowej oraz inne prawa twórcy.

Powyższe obejmuje prawa własności intelektualnej, Przysługują one ich twórcy/racjonalizatorowi/wynalazcy/autorowi.
Współmałżonek nie uzyskuje więc statusu twórcy/racjonalizatora/wynalazcy/autora poprzez fakt bycia współmałżonkiem.
Omawiana regulacja lokuje w majątku osobistym jednak same niejako gołe prawa. Natomiast czerpane z nich korzyści,należą – o czym szerzej dalej - do majątku wspólnego.

Jeśli więc Adam Mickiewicz napisał Pana Tadeusza jako żonaty, to prawa autorskie do dzieła przysługiwać będą jemu i tylko jemu
( majątek odrębny ).
Natomiast korzyści finansowe z kolejnych wydań, tłumaczeń, ekranizacji, filmowania wejdą do majątku wspólnego.
Jeżeli Celina Mickiewicz zdołałaby opatentować koło, to prawo do wynalazku będzie przysługiwać tylko jej ( majątek odrębny ). Ale korzyści z wykorzystywania patentu wejdą do majątku wspólnego

20. Jaka jest dziesiąta grupa dóbr,należących do majątku osobistego ?
Przedmioty majątkowe nabyte w zamian za składniki majątku osobistego, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej.

Opisana zasada – nazywana surogacją - ma duże znaczenie praktyczne. Jeżeli przedmiot/prawo przedślubne ( majątek osobisty ) zostanie sprzedane/zamienione ale po ślubie, to ów nowy obiekt wchodzi nadal do majątku osobistego.

Aby ją zilustrować posłużmy się bagatelnie wierszem Jana Brzechwy. Tamże zamienił Stryjek siekierkę na kijek.
Zakładając, iż Stryjek ma siekierkę i jest kawalerem, to owa siekierka – po zawarciu małżeństwa - pozostanie w jego majątku odrębnym.
Jeżeli owa siekierka – w trakcie małżeństwa – zostanie zamieniona na kijek to tenże będzie także wchodził do majątku osobistego Stryjka.
Inaczej ujmując pierwotna wartość ekonomiczna siekierki - szerzej dowolnego przedmiotu - inkorporowana jest w kijku.

Analogicznie samochód kupiony w trakcie małżeństwa za pieniądze panieńskie wejdzie do majątku odrębnego żony; mieszkanie kupione po ślubie za środki kawalerskie wejdzie do majątku odrębnego męża

Ów ciąg zamian/sprzedaży ( surogacji ) może być wielokrotny.

Wersja 1.1

Maciej Przebindowski