Rozwód

Honore Victoryn Daumier
Honore Victoryn Daumier

18. Nad jakimi jeszcze kwestiami sąd musi debatować w rozwodzie?
Władza rodzicielska na wspólnymi małoletnimi dziećmi/kiem
oraz kontakty rodziców z nim/i.

19. Czy w rozwodzie sąd zawsze wypowiada się o winie ?
Nie,tylko wtedy gdy jest takie żądanie.

20. Czy po rozwodzie bez winy mogę uzyskać alimenty od byłego małżonka ?
Tak.
Aczkolwiek tylko w określonej sytuacji.
Po pierwsze konieczne jest aby żądający był nadal stanu wolnego.
Po drugie tylko jeśli żądający jest w niedostatku.

21. Co znaczy niedostatek ?
Żądający nie ma majątku ( pieniądze,obligacje,nie/ruchomości/kosztowności etc ) - czyli jest ubogi -
i nie jest w stanie go samodzielnie wygenerować - ograniczenia zdrowotne podjęcie pracy uniemożliwiają lub dochód jest niewystarczający.
Przykładowo osoba bez majątku uległa wypadkowi ( wpadła pod tramwaj ) i nie może pracować.

22. Czy stwierdzenie zupełności i trwałości rozkładu, zapewnia rozwód
Nie,jeśli są przesłanki negatywne.
Wtedy żądanie rozwodowe - nawet przy istnieniu przesłanek pozytywnych - zostanie oddalone.

23. Jakie są przesłanki negatywne ?
Dobro wspólnych małoletnich dzieci,zasady współżycia społecznego
oraz wystąpienie z żądaniem rozwodu przez małżonka wyłącznie winnego rozkładu.

24. Co znaczy dobro wspólnych małoletnich dzieci ?
Najogólniej dzieci/ko po rozwodzie nie będą mogły się odnaleźć -
dotyczy to ich psychiki, negatywnego stanu emocjonalnego.

25. Co znaczą zasady współżycia społecznego ?
Orzeczeniu rozwodu w tym konkretnym przypadku byłoby nieetyczne,niemoralne,niegodziwe.
Egzemplifikując,
w wyniku rozwodu ciężko chory sparaliżowany małżonek wymagający stałej opieki zostałby sam.

26. Czy sprawa rozwodowa/separacyjna wpływa na dziedziczenie współmałżonka ?
Tak i nie !
Tak, wedle art.940 par.1 kc
Małżonek jest wyłączony od dziedziczenia, jeżeli spadkodawca wystąpił o orzeczenie rozwodu lub separacji z jego winy,a żądanie to było uzasadnione .
Stąd aby współmałżonek został wyłączony on dziedziczenia - przy braku wyroku separacyjnego/rozwodowego - muszą być spełnione trzy warunki.
Po pierwsze przed sądem musi zawisnąć sprawa o rozwód lub separację.
Po drugie małżonek który zmarł, żądał stwierdzenia winy w rozkładzie pożycia, wobec małżonka który przeżył ( przeciwnika procesowego ).
Po trzecie owo żądanie winy musi być uzasadnione - substancjalizowane faktami,poparte rzeczywistymi okolicznościami. Nie,jeśli któregoś z powyższych trzech elementów brakuje.
Stąd,samo żądanie rozwodu/separacji ( bez winy ) lub gdy żądanie winy faktami wsparte nie jest, względnie gdy sprawa nie pojawiła się w sądzie, na system dziedziczenia nie ma wpływu.

27. Przed jakim sądem rzeczowo toczy się sprawa o rozwód/separację ?
Tylko okręgowym ( w pierwszej instancji ).
Na podstawie art. 17 pkt 1 kpc
Do właściwości sądów okręgowych należą sprawy: o prawa niemajątkowe i łącznie z nimi dochodzone roszczenia majątkowe (…) .
W tym ujęciu rozwód to kategoria prawo niemajątkowe .