Rozwód

Sprawa Katarzyny Aragon
"Wiejski sędzia" - Makovski

30. Czy obywatel RP zawsze uzyska rozwód/separację przed sądem polskim ?
Nie !
Zagadnienie to reguluje tytuł III - określający jurysdykcję krajową art.1103(1) kc. Zawiera on cztery różne przesłanki tej jurysdykcji.
Wedle jego par.1

Sprawy małżeńskie (…) należą do jurysdykcji krajowej także wtedy, gdy:
4) oboje małżonkowie są obywatelami polskimi


Tutaj sytuacja jest prosta. Sąd polski jest zawsze właściwy, gdy obydwoje,a więc powód i pozwany - a nie tylko jedna strona - mają obywatelstwo polskie.

Sprawy małżeńskie (…) należą do jurysdykcji krajowej także wtedy, gdy:
3) małżonek będący powodem jest obywatelem polskim i ma co najmniej od sześciu miesięcy bezpośrednio przed wszczęciem postępowania
miejsce zamieszkania lub miejsce zwykłego pobytu w Rzeczpospolitej Polskiej (…)
”.

W tym wypadku konieczne jest, aby powód ,a więc osoba rozpoczynająca proces, spełniała łącznie następujące trzy warunki:
Po pierwsze jest obywatelem polskim ( co nie wyklucza posiadania także innego obywatelstwa, ale wyklucza jego nieposiadanie ).
Natomiast obywatelstwo pozwanego jest irrelewantne.
Po drugie małżonek-powód ma posiadać domicyl - centrum aktywności życiowej - w Polsce.
I nie chodzi tu o adres zameldowania, czy występowanie w krajowych spisach, ale rzeczywiste miejsce funkcjonowania, rozumiane jako dom.
Po trzecie ów polski domicyl obejmuje okres przynajmniej 6 miesięcy przed datą złożenia pozwu.

Sprawy małżeńskie (…) należą do jurysdykcji krajowej także wtedy, gdy:
2) małżonek będący powodem ma co najmniej od roku bezpośrednio przed wszczęciem postępowania miejsce zamieszkania lub miejsce zwykłego pobytu w Rzeczypospolitej Polskiej (…)


Tutaj – inaczej niż wcześniej - obywatelstwo powoda/pozwanego nie ma doniosłości. Może więc być on obywatelem polskim, apatrydą lub cudzoziemcem.
Wymagane jest jednak, aby powód, czyli osoba rozpoczynająca proces
posiadała domicyl -centrum aktywności życiowej - w Polsce. I nie chodzi tu o adres zameldowania, czy występowanie w krajowych spisach, ale rzeczywiste miejsce funkcjonowania, rozumiane jako dom.
Ów polski domicyl obejmuje okres przynajmniej roku ( 12 miesięcy ) przed datą złożenia pozwu.

Sprawy małżeńskie (…) należą do jurysdykcji krajowej także wtedy, gdy:
1) oboje małżonkowie mieli ostatnie miejsce zamieszkania lub ostatnie miejsce zwykłego pobytu w Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli jedno z nich nadal ma miejsce zamieszkania lub miejsce zwykłego pobytu w Rzeczypospolitej Polskiej (…)


Tutaj znowu obywatelstwo/apatrydość nie ma doniosłości.
Dla tej przesłanki jest konieczne, aby oboje małżonkowie ( a nie tylko jedno ) posiadali domicyl - centrum aktywności życiowej - w Polsce ( niekoniecznie w tej samej miejscowości ).
I nie chodzi tu o adres zameldowania, czy występowanie w krajowych spisach, ale rzeczywiste miejsce funkcjonowania, rozumiane jako dom.

31. Czy dziecko można przesłuchać ?
W sprawie o rozwód/separację żadna osoba poniżej 13 roku życia nie może być przesłuchana.

32. A jak wygląda przesłuchanie osób powyżej 13 roku życia ?
Na to pytanie odpowiada art.430 kpc
(…) zstępni stron,którzy nie ukończyli lat siedemnastu,
nie mogą być przesłuchiwani w charakterze świadków


Po pierwsze oznacza to,że zstępny strony ( powódki lub powoda ),
który nie ukończył 17 lat także zeznawać nie będzie.
W tym aspekcie syn, córka, wnuk, prawnuk męża lub żony -
nie chodzi więc tylko o wspólne dzieci stron, ale także zstępnych tylko jednej - z zeznawania jest wyeliminowany.

Po drugie osoby obce poniżej 17 lat z tego zwolnienia nie korzystają,
a więc będą zeznawać.