Rozwód

Posiedzenie sądu

33. Jak wygląda przesłuchanie zstępnych strony powyżej 17 lat ?
Takim zstępnym - wedle art. art.262 kpc -
przysługuje prawo do odmowy zeznań.

W tym ujęciu ewentualne nie/zeznawanie jest ich suwerenną decyzją.

34. Czy zagraniczny wyrok rozwodowy/separacyjny jest uznawany w Polsce ?
Tak i nie !

Tak, jeżeli jest to wyrok z kraju unijnego.
Wówczas wystarcza jego rejestracja w USC.

Określa to rozporządzenie Rady (WE) nr 2201/2003 z dnia 27 listopada 2003 r.,
dotyczące jurysdykcji oraz uznawania i wykonywania orzeczeń w sprawach małżeńskich oraz w
sprawach dotyczących odpowiedzialności rodzicielskiej
.

Nie, jeżeli jest to wyrok z kraju pozaunijnego.

35. Co więc zrobić z wyrokiem rozwodowym/separacyjnym z kraju pozaunijnego ?
Należy wystąpić do sądu polskiego o jego uznanie.

34. Czy pozaunijna separacja/rozwód musi być zalegalizowany w Polsce ?
Tak !
Tutaj automatyzm nie istnieje.
Stąd usiłowanie notyfikowania kogokolwiek jest bezprzedmiotowe.

36 .A co jeśli takiej separacji/rozwodu nie zalegalizuję ?
Po pierwsze w świetle prawa polskiego taka osoba jest nadal zajęta
i nie może zawrzeć nowego związku małżeńskiego.

Po drugie stan ten ma określone konsekwencje spadkowe,
tak jak w przypadku istnienia małżeństwa.

Po trzecie ewentualne nowe małżeństwo
rodzi zagadnienie swej nieważności.

Po czwarte
pojawia się kwestia przestępstwa art.206 kk,czyli bigamii.

37. Jaka jest relacja pomiędzy postępowaniem separacyjnym/rozwodowym,
a tym z Konwencji Haskiej ?
Postępowanie z Konwencji Haskiej
( dotyczące cywilnych aspektów uprowadzenia dziecka za granicę )
powinno - na podstawie art.177 par.1 pkt 1 kpc -
doprowadzić do zawieszenia sprawy o rozwód/separację.

38.Czy od sądu prowadzącego separację/rozwód mogę uzyskać paszport dla dziecka ?
Nie !
Przy braku porozumienia małżonków,
rzeczywiście konieczne jest postanowienie sądu.
Właściwy jest tutaj jednak sąd rejonowy.

Tym samym w trakcie sprawy separacyjnej/rozwodowej
należy niejako wszcząć drugą -
tym razem w sądzie rejonowym -
dotyczącą paszportu.

38.Czy sprawy o separację/rozwód są jawne dla publiczności ?
Nie !
Ściślej odpowiada na to art.427 kpc
Posiedzenia odbywają się przy drzwiach zamkniętych,
chyba że obie strony żądają publicznego rozpoznania sprawy,
a sąd uzna, że jawność nie zagraża moralności .

40.Jak więc najłatwiej zobaczyć przykład rozprawy rozwodowej ?
Oto – nieco hiperboliczny – kasus.