Rozwód

Proces Gorgonowej
Proces Rity Gorgonowej

41. Ile trwa postępowanie rozwodowe ?
Nie ma na to pytanie jednej odpowiedzi,
zwłaszcza że dużo zależy od postawy drugiej strony,
a więc na ile stanowisko procesowe małżonków
będzie zgodne/zsynchronizowane.

42. A chociaż w przybliżeniu ?
Zakładając, że dokumentacja powoda jest kompletna,
to do pierwszej rozprawy rozwodowej –
i zaznaczam zwykle -
należy czekać około pięć miesięcy.

43. Czy dla treningu mogę zobaczyć cudzą rozprawę rozwodową ?
Raczej nie.

44. Dlaczego nie mogę zobaczyć rozprawy rozwodowej, skoro są one jawne ?
Na to pytanie odpowiada art. 45 ust.2 konstytucji.
Wyłączenie jawności rozprawy może nastąpić
ze względu na moralność, bezpieczeństwo państwa i porządek publiczny
oraz ze względu na ochronę życia prywatnego stron
lub inny ważny interes prywatny. (...)


Współgra z tym art. 427 kpc
Posiedzenia [ w sprawach małżeńskich-przyp. MP ]
odbywają się przy drzwiach zamkniętych,
chyba że obie strony żądają publicznego rozpoznania sprawy,
a sąd uzna, że jawność nie zagraża moralności.

W swej praktyce nie spotkałem kazusu rozwodowego/separacyjnego,
aby strony zażądały publicznego rozpoznania sprawy.

45. A co z jawnością wyroku rozwodowego/separacyjnego ?
Na to pytanie odpowiada art. 45 ust.2 konstytucji.
(...) Wyrok ogłaszany jest publicznie.
W odniesieniu do wyrokowania jawność jest więc bezwzględna.

Powyższe można zaopatrzyć postrzeżeniem,
jawność wyrokowania rozwodowego/separacyjnego
kończy się z wyrokowaniem.

Jeśli więc zainteresowany (nie strona) spóźni się na ogłoszenie,
czy też będzie chciał uzyskać telefonicznie jego treść,
to należy liczyć się z odmową udzielenia informacji.

Wyrok jest więc zawsze ogłaszany publicznie,
aczkolwiek zasada ta jest ograniczona
do kubatury sali rozpraw i czasu wyrokowania.