Testament

Śmierć Sokratesa
Śmierć Sokratesa

27. Jakie istnieją rodzaje testamentów ?
Zwykłe i szczególne ( rozdział II,oddział 1 i oddział 2 kc )

28. Jakie są rodzaje testamentów zwykłych ?
Własnoręczny ( holograficzny ), allograficzny oraz notarialny ( art.949 kc - 951 kc ).

29. Jakie są szczególne rodzaje testamentów ?
Ustny,podróżny oraz wojskowe ( 952 kc- 954 kc ).

30. Jak sporządzić testament własnoręczny ( holograficzny ) ?
Wedle dyspozycji art.949 par.1 kc
Spadkodawca może sporządzić testament w ten sposób, że napisze go w całości pismem ręcznym, podpisze i opatrzy datą ” A więc generując dwa,choć lepiej trzy elementy.

31. Co to za elementy ?
Po pierwsze treść, zawierająca stosowne rozrządzenie/a spadkowe.
Po drugie podpis. Oba elementy muszą być bezwzględnie własnoręczne - uściślając całość ( wszystko/100% ) musi być własnoręczna. Wyklucza to posłużenie się drukarką,maszyną do pisania,kserem, kalką, pieczątkami, faksymilem etc.

32. Na czym polega własnoręczność ?
Istota holograficzności polega na tym, aby własne ( osobiste ) pismo autora zostało odwzorowane na pokrywanej materii.
Posłużenie się więc długopisem/piórem/ołówkiem na kartce papieru postulat ten spełnia.
Własnoręczność należy jednak rozumieć szerzej, jako własnocielesność . A więc nie ma przeszkód – dotyczy to zwłaszcza osób z upośledzeniem/ograniczeniem manualnym - dla sporządzenia takiego dokumentu wodząc przyrząd piszący nogą,czy ustami.
Innymi słowy autor dokumentu w procesie pisania ma użyć własne kończyny, czy mięśnie.
Akt ostatniej woli może być własnonożny , czy własnoustny rozumiany jako posłużenie się daną częścią ciała, aby wodzić przyrządem pisarskim.

33. Czy własnoręczny podpis jest więc konieczny ?
Bezwględnie tak !

34. Czy testament własnoręczny można podyktować,aby go ktoś własnoręcznie spisał ?
Jest to absolutnie wykluczone ! Nie będzie to wówczas testament własnoręczny,a cudzoręczny . Nawet więc osoby mające problem zdrowotny z pisaniem ( paraliż,zanik mięśni etc ) nie mają tu taryfy ulgowej.

35. A trzeci element ?
Tutaj wyznacza go art.949 par.2 kc „ Jednakże brak daty nie pociąga za sobą nieważności testamentu własnoręcznego, jeżeli nie wywołuje wątpliwości co do zdolności spadkodawcy do sporządzenia testamentu, co do treści testamentu lub co do wzajemnego stosunku kilku testamentów ” To data sporządzenia testamentu. Nie jest ona raczej konieczna ale jest użyteczna.

36. Jaki jest sens daty w testamencie ?
Po pierwsze – wobec nieobecności autora pisma - pozwala rozwiać wątpliwości co do charakteru dokumentu.
A więc czy mamy do czynienia z ostatnią wolą, czy tylko jej projektem, planem, które testamentami nie są.
Po drugie weryfikuje zdolność do sporządzenia testamentu.
Jeśli w dacie sporządzenia autor był ubezwłasnowolniony, mentalnie niesprawny,niepełnoletni, to dokument za testament nie zostanie uznany.
Po trzecie pozwala ustalić relacje pomiędzy testamentami, jeśli istnieją co najmniej dwa ( lub więcej ), zwłaszcza jeżeli zawierają sprzeczne/przeciwne rozrządzenia. Po czwarte upewnia co do pochodzenia dokumentu,jako od tej konkretnej osoby.

37. Jakie są zalety testamentu holograficznego ?
Po pierwsze prostota. W tym zakresie krótki instruktaż pozwoli każdemu wiedzieć jak taki dokument wygenerować.
Po drugie brak innych osób. Do jego sporządzenia niepotrzebne jest angażowanie kogokolwiek - świadków,oficjantów etc. Po trzecie bezkosztowość.
( papier i długopis ma każdy ).

38. Jakie są wady testamentu własnoręcznego ?
Po pierwsze w/w prostota, kusząca aby ją jeszcze zwiększyć
i pójść na skróty pisaniem innym niż własnoręcznie - na drukarce,podpisaniem wzoru z czasopisma etc.
Po drugie jeśli nikt o jego sporządzeniu nie wie, to i być może nikt się nigdy nie dowie ( zaginięcie dokumentu ).
Po trzecie owo nie dowiedzenie się może przybrać drastyczną formę - usunięcia testamentu przez podmiot z jego treści niezadowolony.

Wersja 2.0

Maciej Przebindowski