Umowa

Sędziowie przysięgli
Sędziowie przysięgli

11. Jaki jest trzeci problem w umowach ?
Zwrot wszelkie zmiany niniejszej umowy
wymagają formy pisemnej,
pod rygorem nieważności
.

12. O co chodzi w tym przypadku ?
Otóż zdarza się, że relacjach długoterminowych
zachodzi potrzeba zmodyfikowania umowy.

W dzisiejszej zaś mobilnej dobie coraz częściej
zamiast się spotykać i podpisać,
posługujemy się telefonem, pocztą elektroniczną
oraz ich odpowiednikami.
I w ten sposób rzeczywiście modyfikowane są umowy.

Problem jednak pojawia się,
gdy kwestia zmodyfikowana telefoniczną zgodą
podpada pod rygor nieważności.

13. Jaki przykład może to zilustrować ?
Załóżmy, że umowa najmu lokalu,
określając wysokość czynszu,
zawiera ową formułę,
iż wszelkie zmiany kontraktu,
wymagają formy pisemnej pod rygorem niewżności.

Po jakimś czasie zgodnej współpracy najemca -
tłumacząc się trudną sytuacją rynkową -
prosi o obniżenie czynszu.
Nawet uzyskuje zgodę.

Rozmowa jest telefoniczna,
a z uwagi na wzajemne zaufanie
albo niepamięć co do istnienia omawianego rygoru,
nikt nie kłopocze się sporządzeniem pisemnego aneksu.

I stan ten trwa czas jakiś...

Następnie dochodzi do przejęcia -
firma udostępniająca lokal
została kupiona przez inną,
a tym samym zmianie uległy
dotychczasowe płynne relacje.

Nowy wynajmujący analizuje umowę
i stwierdza pokaźny brak czynszu.
Argument o ustnym aneksie
nie jest dlań przekonujący.

Nic o tym nie wie
i nie ma kto tego zweryfikować
(poprzednik nie wiadomo gdzie pracuje).

Ponadto przywoływana jest magia rygoru -
Przecież Pan doskonale wiedział -
i macha paragrafem umowy.

Koniec końców domaga się zapłaty
zaległości wraz z odsetkami.

14. Jak się przed tym zabezpieczyć ?
Po prostu, wszelkie ustne/elektroniczne modyfikacje kontraktu
należy bezwzględnie przenosić
na jego pisemne aneksy.

15. Na czym polega czwarty problem w umowach ?
Nieświadomość rzeczywistego znaczenia
pojęć zadatek i zaliczka ?

16. Jakie jest więc rzeczywiste znaczenie pojęcia zaliczka ?
Jest to przedpłata,
czyli wcześniejsze uregulowanie części ceny.
I nic więcej - nie pełni ona innych funkcji.

17. Jakie jest więc rzeczywiste znaczenie pojęcia zadatek ?
Jest to – analogicznie jak przy zaliczce - przedpłata,
czyli wcześniejsze uregulowanie części ceny.
Jednakże oprócz tej, pełni zadatek jeszcze inną funkcję.

18. Jaką inną funkcję pełni zadatek ?
Na to pytanie odpowiada art.394 kc.
W uproszczeniu zadatek pełni
niejako automatycznie funkcję odszkodowawczą,
nawet gdy szkoda nie istnieje lub jest nieuchwytna.

19. Na czym polega owa automatyczność zadatku ?
To zależy od strony.

20. Na czym polega więc automatyczność dla dającego zadatek ?
Otóż dający zadatek może od umowy odstąpić,
a wówczas biorący zadatek może zatrzymać go dla siebie -
nie musi go zwracać.

Tak jak powiedziano wcześniej
biorący zadatek nie musi wykazywać istnienia szkody -
takowa może nawet nie istnieć.