Zatrzymanie

Zatrzymanie
"Proces bandy brygad włoskich w Aquila"

Pytania i odpowiedzi ( FAQ )

1.Jakie są różnice pomiędzy zażaleniami Prokuratura vs Sąd.
Przedmiotem badania zażalenia sądowego
jest - art.246 par.1 kpk - zasadność,legalność oraz prawidłowość
zatrzymania.

Natomiast przedmiotem badania zażalenia prokuratorskiego
jest - art.15 ust.7 ustawy o policji - sposób przeprowadzenia zatrzymania.

Prokurator – przynajmniej teoretycznie – zasadności i legalności
zatrzymania badać nie będzie.

2.Jaki sąd jest właściwy do rozpoznania zażalenia ?
Sąd Rejonowy – art.246 par.1 kpk -
( nigdy okręgowy/apelacyjny/Najwyższy ) miejsca zatrzymania lub prowadzenia postępowania.

3.Co się stanie,gdy źle oznaczę sąd/prokuraturę ?
Nic !
Automatycznie trafi do właściwego/ej.

4.Jak wnosi się zażalenie ?
Do protokołu zatrzymania,albo odrębnym pismem procesowym. Zażalenie wnosi się do organu kontrolującego ( sąd/prokuratura ), ale zawsze za pośrednictwem policji - jednostki,która dokonała zatrzymania.

5.Czy w zażaleniu opisywać wady/mankamenty czynności ?
Nie !
Sens nierozwodzenia się w zażaleniu wynika z kilku przyczyn. Po pierwsze,prawidłowe sporządzenie odwołania jest rzeczą niełatwą, dostępną specjalistom. ( Fakt,że czterdzieści milionów Polaków włada językiem polskim, nie zrodził drugiego Pana Tadeusza ).

Po drugie nie należy być adwokatem własnej sprawy. Piszący te słowa ma niski wynik spraw własnych, na szczęście znacznie lepszy cudzych.

Adwokat,który reprezentuje sam siebie ma głupiego klienta. Jak więc opisać,gdy nieadwokat reprezentuje sam siebie ? Niestety,cała masa własnych odwołań, to emocjonalne lamentacje,wywołujące efekt negatywny. Brak dystansu do własnej sprawy źle wróży takiemu odwołaniu.

Po trzecie odwołanie samodzielne nie musi odpowiadać kanonom sztuki adwokackiej. Dla Ciebie wystarczy - art.427 par.1 kpk - „ (…) wskazać zaskarżone rozstrzygnięcie lub ustalenie,a także podać,czego się domaga ”

Po czwarte wymóg taktyczny. Każde zażalenie trafia do organu kontrolującego za pośrednictwem policji,która przeprowadziła detencję. Opisując mankamenty/meandry/szczegóły/błędy zatrzymania w zażaleniu - składanym za pośrednictwem policji - alertujesz funkcjonariuszy.

W ten sposób będą oni znać kierunek ewentualnego przesłuchania,mając czas/sposobność, aby dostosować/przygotować zeznania. Nie oznacza to wszechobecnej nieuczciwości/kombinatorstwa. Przeciwnie większość policjantów sprawuje swe obowiązki z zaangażowaniem i rzetelnością. Ale co jeśli to Ty będziesz miał pecha i trafisz na innych ?

6.Czy rezygnując z opisania mankamentów/meandrów/szczegółów/błędów zatrzymania nie pozbawiam się argumentów ?
Nie !
Składając jakiekolwiek – nawet lakoniczne – zażalenie uruchamiasz pewien proces. Natomiast zawsze na etapie późniejszym owe niedoskonałości można opisać dodatkowym piśmie skierowanym bezpośrednio do sądu. Bezpośrednio do sądu ( bez pośrednictwa policji ). W ten sposób funkcjonariusze nie będą wiedzieli,co stanowi in concreto przedmiot Twego zarzutu.

7.Jak sąd rozpoznaje zażalenie ?
Na posiedzeniu jawnym dla stron

8. Jak ogólnie wygląda rozpoznanie zażalenia sądowego ?
Nie ma tutaj utartej praktyki. Jeden trend – niewłaściwy - ogranicza się do wydania rozstrzygnięcia w oparciu o materiał sprawy, czyli protokół zatrzymania,zażalenie oraz inne dokumenty w aktach.

Drugi trend – prawidłowy – to dodatkowo przesłuchanie uczestników zdarzenia, zwłaszcza policjantów dokonujących detencji. W tej wersji może to oznaczać kilka terminów, a więc potrwać kilka miesięcy.

9.Czy o terminie posiedzenia zażaleniowego w sądzie zostanę zawiadomiony ?
Tak !

10.Czy o terminie rozpoznania zażalenia do Prokuratury zostanę zawiadomiony ?
Nie,tutaj nie ma posiedzenia.
Technicznie prokurator robi to sam w zaciszu własnego gabinetu.

11.Ile trwać może zatrzymanie ?
Maksymalnie do 72 godzin,
czyli do 48h dla prokuratora i policji + do 24h dla sądu.

12.Jak rozkładają się bloki czasowe detencji ?
Prokurator ma do 48 godzin na podjecie decyzji:
zwolnić zatrzymanego albo skierować do sądu wniosek aresztowy. W tym drugim wypadku sąd będzie miał do 24 godzin – od momentu wpłynięcia wniosku - na wydanie postanowienia w przedmiocie aresztu.

13.Czy te bloki czasowe są transferowalne ?
Nie ! Bonusy czasowe są niedopuszczalne.
Jeśli wniosek aresztowy zostanie złożony przez prokuratora po 40 godzinach od zatrzymania, to teoretycznie zaoszczędzonych 8 godzin sąd nie dostaje. W tym ujęciu sąd będzie miał nadal do 24h i ani sekundy dłużej.

14. Kto jeszcze posiada kompetencje do zatrzymania ?
Na podstawie art. 312 kpk oraz art.23 ust.1 pkt 3 ustawy o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu – Funkcjonariusz Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. „Uprawnienia Policji przysługują także: organom (…) Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego (…)”. Na podstawie art.312 kpk oraz art.14 ust.1 pkt 3 ustawy o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym – Funkcjonariusz Centralnego Biura Antykorupcyjnego. „Uprawnienia Policji przysługują także: organom (…) Centralnego Biura Antykorupcyjnego (…)”.

Na podstawie art.312 kpk oraz art.11 ust.1 pkt 5 ustawy o Straży Granicznej - Funkcjonariusz Straży Granicznej. „Uprawnienia Policji przysługują także: organom Straży Granicznej(…)”.
Na podstawie art. 312 kpk oraz art. 72 ust. 1 pkt 1 ustawy o Służbie celnej – Funkcjonariusz Służby Celnej. „Funkcjonariusz, w celu realizacji zadań, (…) ma prawo: zatrzymywania (…) osób (…)

Na podstawie art. 664 kpk oraz art. 4, 17 i 18 ustawy o Żandarmerii Wojskowej i wojskowych organach porządkowych – Żandarmeria Wojskowa. „Prawo zatrzymania osoby podejrzanej podlegającej właściwości sądów wojskowych przysługuje, w warunkach określonych w art. 244, także przełożonemu wojskowemu i wojskowym organom porządkowym.” Na podstawie art. 115 ust. 3 pkt 2 ustawy Prawo lotnicze – dowódca statku powietrznego. „Dowódca ma prawo decydować, z zastrzeżeniem ust. 4a, o: zatrzymaniu osoby podejrzanej o popełnienie przestępstwa na statku powietrznym albo osoby zagrażającej w inny sposób bezpieczeństwu lotu lub porządkowi na pokładzie statku powietrznego, do czasu przekazania jej właściwym organom.”

Na podstawie art. 68 par 1 Kodeksu morskiego – dowódca statku morskiego. „Kapitan może w czasie podróży zatrzymać w osobnym pomieszczeniu osobę, której zachowanie się na statku zagraża bezpieczeństwu statku, ludzi lub mienia. Zatrzymanie może trwać najdłużej do czasu przybycia statku do najbliższego portu polskiego albo do portu państwa, którego obywatelem jest osoba zatrzymana.”
Na podstawie art. 108 ust. 5 pkt 3 ustawy o ochronie przyrody – Funkcjonariusz Straży Parku. „Funkcjonariusz Straży Parku przy wykonywaniu zadań, o których mowa w ust. 1, ma prawo do: zatrzymywania i przekazywania Policji lub innym właściwym organom osób w przypadku uzasadnionego podejrzenia popełnienia przestępstwa lub wykroczenia.”

Na podstawie art. 13 ust. 1 pkt 3 ustawy o Biurze Ochrony Rządu – Funkcjonariusz Biura Ochrony Rządu. „Funkcjonariusz, wykonując zadania, o których mowa w art. 2 ust. 1, ma prawo: zatrzymywać osoby stwarzające w sposób oczywisty bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego oraz dla mienia, a także osoby w sposób rażący naruszające porządek publiczny”

Na podstawie art. 11a. ust. 1 pkt 2 ustawy o kontroli skarbowej – Inspektor Kontroli Skarbowej. „Inspektorzy i pracownicy mają prawo do: zatrzymywania i przeszukiwania osób oraz przeszukiwania pomieszczeń, bagażu i ładunku w trybie i przypadkach określonych w przepisach Kodeksu postępowania karnego i Kodeksu karnego skarbowego”.

Na podstawie par. 4 pkt. 1 ust. 2c rozporządzenia ministra infrastruktury w sprawie współdziałania straży ochrony kolei z Policją, Strażą Graniczną i Inspekcją Transportu Drogowego – straż ochrony kolei współdziałając ze Strażą Graniczną. „Współdziałanie straży ochrony kolei ze Strażą Graniczną polega w szczególności na: prowadzeniu wspólnych działań: zmierzających do ujawnienia i zatrzymania osób podejrzanych o popełnienie przestępstwa lub wykroczenia, których ściganie należy do właściwości Straży Granicznej ”.

Na podstawie art. 20 pkt. 2b konwencji sporządzonej na podstawie artykułu K.3 Traktatu o Unii Europejskiej w sprawie wzajemnej pomocy i współpracy między administracjami celnymi - Funkcjonariusze administracji celnej Państwa Członkowskiego. „ (…)prowadzący pościg funkcjonariusze mogą zatrzymać ściganą osobę (…) ”.

Na podstawie art. 18 pkt. 1 ust. 5 i 7 ustawy o Służbie Więziennej – Funkcjonariusze Służby Więziennej. „ Funkcjonariusze, wykonując czynności służbowe, mają prawo: zatrzymania, na terenie jednostki organizacyjnej,celem niezwłocznego przekazania Policji, osób, co do których istnieje uzasadnione podejrzenie popełnienia czynu zabronionego pod groźbą kary. (…) zatrzymania osób pozbawionych wolności (…).