Zatrzymanie

Proces pani Maybrick
"Proces pani Maybrick"

Pytania i odpowiedzi ( FAQ )

15.Do kogo reguły zatrzymania nie mają zastosowania ?
Do wszelkiego rodzaju służb ochroniarskich.
Choć wedle art.36 ust.1 pkt 3 ustawy o ochronie osób i mienia,mają one uprawnienie do „ ujęcia osób stwarzających w sposób oczywisty bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego, a także dla chronionego mienia, w celu niezwłocznego oddania tych osób Policji ” Poza tym do określonego art.243 par.1 kpk ujęcia na gorącym uczynku. To może bowiem dokonać każdy.A więc osoba świecka/niemundurowa , zwykły obywatel,który pochwycił złoczyńcę ( np. złodzieja kradnącego jajka z kurnika,weka z piwnicy )..

16.Jaki akt prawny reguluje bezpośrednio przesłanki zatrzymania ?
Kodeks postępowania karnego,
Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
Ustawa o cudzoziemcach,
Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia.
Ustawa o Straży Granicznej
Ustawa o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej

17. Czy tylko zatrzymany może udzielić pełnomocnictwa adwokatowi ?
Nie !
Ktokolwiek może udzielić pełnomocnictwa dla osoby pozbawionej wolności ( taką jest zatrzymany ).
A więc nie tylko rodzina, krewni ale i kolega, czy nawet obcy.
Technicznie osoba trzecia udziela upoważnienia adwokatowi. Następnie adwokat kontaktuje się osobiście z zatrzymanym i odbiera pełnomocnictwo od niego

18. Jak kończy się zatrzymanie ?
Zwolnieniem lub wnioskiem aresztowym.

19. Czy lepiej podać organowi fikcyjne dane ?
Nie !
Po pierwsze jest to nieetyczne. Po drugie w większości wypadków nieprawdę można zweryfikować.
Po trzecie jest to wykroczenie art.65 par.1 kw „ Kto umyślnie wprowadza w błąd organ państwowy lub instytucję upoważnioną z mocy ustawy do legitymowania: 1/ co do tożsamości własnej (...) 2/ co do swego obywatelstwa,zawodu,miejsca zatrudnienia lub zamieszkania podlega grzywnie

20. To może milczeć i nic nie podawać ?
Także nie ! Po pierwsze większości wypadków dane te można ustalić.
Po drugie odmowa ich podania stanowi wykroczenie art.65 par.2 kw „ Tej samej karze,podlega kto wbrew obowiązkowi nie udziela właściwemu organowi państwowemu lub instytucji upoważnionej z mocy ustawy do legitymowania wiadomości (…) ” co do okoliczności wymienionych w par.1 [ czyli art.65 par.1 kw – przyp MP ].
Po trzecie takie zachowanie generuje przesłankę tymczasowego aresztowania z art.258 par1 kpk „ Tymczasowe aresztowanie może nastąpić (…) zwłaszcza wtedy,gdy nie można ustalić jego tożsamości (…) „ W tym ujęciu z małej chmury ( bagatelność przyczyny zatrzymania ) można sobie wyhodować wielki deszcz ( kilka miesięcy tzw sankcji ).

21. Czy jeśli w trakcie zatrzymania stanę się podejrzanym, to tracę prawa do zażaleń ?
Nie ! Zmiana roli procesowej prawa do zażalenia nie pozbawia.

22. Jak wygląda kwestia posiłków dla zatrzymanego ?
Jest niedookreślona !
Materię reguluje rozporządzenie z dnia 16 sierpnia 2011r. MSWiA
w sprawie pomieszczeń w jednostkach organizacyjnych Policji przeznaczonych dla osób zatrzymanych lub doprowadzonych w celu wytrzeźwienia oraz regulaminu pobytu w tych pomieszczeniach.
Jego sens jest taki, że:
Po pierwsze posiłki ( trzy ) serwowane są tylko w określonych godzinach
( śniadanie 7.00—8.00,obiad 12.00—14.00,kolacja 18.00—19.00 ). A więc zatrzymany prawa do posiłku w innych godzinach nie posiada.
Po drugie serwowane są – zgodnie tytułem tegoż aktu - w jednostkach organizacyjnych Policji.
W tym ujęciu prawo osoby pozbawionej wolności i znajdującej się poza terenem takiej jednostki ( komenda,komisariat ) do posiłku także nie istnieje.
W konsekwencji jest nieuregulowana prawnie materia posiłków, gdy zatrzymany znajduje się poza jednostką policji.
W praktyce więc,gdy detencja miała miejsce rano ( 7.30 ), a dowiezienie na komisariat o 8.15, to zainteresowany śniadania nie otrzyma ( wydawane do 8.00 ).
Następnie zatrzymanego zabrano na czynność o 11.50 ( nie zjadł więc obiadu,gdyż tenże wydawano od 12.00 ).
W prokuraturze dokonywano/czekano na czynności procesowe do 18.45. Finalnie detencjonowany wrócił z powrotem na policję o 19.15, a więc poza porą kolacji ( do 19.00 ).
W złym układzie może więc wydarzyć się sytuacja legalnej (?) głodówki.

Wersja 1.3

Maciej Przebindowski,

kwerenda Bartosz Chojnacki