Konfrontacja

Autor nie ponosi odpowiedzialności za błędne zastosowanie niniejszej informacji.
Ma ona charakter czysto abstrakcyjny i teoretyczny.
Przed jej zastosowaniem skonsultuj się z adwokatem lub innym kwalifikowanym prawnikiem.
salemwitch3.jpg

1. Czy procedura karna reguluje konfrontację ?
Tak !
Podle art. 172 kpk
Osoby przesłuchiwane mogą być konfrontowane
w celu wyjaśnienia sprzeczności (…)

2. Na czym polega konfrontacja ?
Na przeciwstawieniu sobie dwóch osób.
Obrazowo określa to karna procedura rosyjska,
nazywając ją w swym art.192 jako oczna stawka .

Celem konfrontacji
jest więc uzyskanie wypowiedzi uczestniczących,
odnośnie zdarzenia lub jego istotnego fragmentu.

3. Po co stawia się te osoby ?
Aby wyjaśnić sprzeczności w ich wypowiedziach,
gdy to samo zdarzenie lub jego istotny fragment
jest przez nie opisywane znacząco odmiennie.

4. Czy można to zilustrować ?
Pierwsza osoba twierdzi,
że sprawa poruszał się czerwonym walcem drogowym
podczas gdy druga mówi
o trzech pancernych i wilku, jadących parowozem.

Względnie,
pierwsza deklaruje że rany stanowią następstwo
nabicia sobie guza, potykając się o niewypał,
podczas gdy druga opowiada
o sprzeczce domowej z użyciem tłuczka do mięsa.

5. Kto może być konfrontowany ?
W ścisłym tego słowa znaczeniu,
tylko osobowe źródła dowodowe.

6. Jakie to osobowe źródła mogą być konfrontowane ?
Można tu wyodrębnić cztery kategorie:
świadkowie, podejrzani (oskarżeni), biegli, specjaliści.

7. Kiedy konfrontacja jest wykluczona ?
Wedle art.172 kpk
(…) Konfrontacja nie jest dopuszczalna
w wypadku określonym w art. 184


Oznacza to, świadek incognito
z konfrontacji jest zawsze wyłączony.

8. Ile osób uczestniczy w konfrontacji ?
Procedura tego nie określa,
aczkolwiek praktyka przyjęła jeden na jeden ,
a więc uczestniczą dwie osoby.

9. Czy są to zawsze tylko osoby o tym samym statusie ?
Nie !
Status jest nieistotny.
Stąd mogą to być osoby
o odmiennym lub jednolitym statusie procesowym.

10. Jakie osoby o odmiennym statusie procesowym mogą być konfrontowane ?
Można tu wyróżnić sześć wariantów:
a/ świadek vs biegły,
b/ świadek vs podejrzany (oskarżony),
c/ świadek vs specjalista,
d/ biegły vs podejrzany (oskarżony),
e/ biegły vs specjalista,
f/ specjalista vs podejrzany (oskarżony).

11. Jakie osoby o jednolitym statusie procesowym mogą być konfrontowane ?
Można tu wyróżnić cztery warianty:
a/ świadek vs świadek,
b/ podejrzany (oskarżony) vs podejrzany (oskarżony),
c/ biegły vs biegły,
d/ specjalista vs specjalista.

12. Czy podejrzany ma obowiązek uczestniczyć w konfrontacji ?
Tak i nie.

Tak, albowiem jest jego obowiązkiem stawiennictwo na czynność.
Nie, ponieważ sens konfrontacja polega na uzyskaniu wypowiedzi,
a skoro wypowiedzi podejrzanego (oskarżonego) mają walor wyjaśnień,
to zawsze przysługuje mu prawo odmowy składania wyjaśnień.

Innemi słowy,
podejrzany stawiwszy się na konfrontację może milczeć.