Konfrontacja

Autor nie ponosi odpowiedzialności za błędne zastosowanie niniejszej informacji.
Ma ona charakter czysto abstrakcyjny i teoretyczny.
Przed jej zastosowaniem skonsultuj się z adwokatem lub innym kwalifikowanym prawnikiem.
salemwitch3.jpg

1. Czy procedura karna reguluje konfrontację ?
Tak !
Podle art. 172 kpk
Osoby przesłuchiwane mogą być konfrontowane
w celu wyjaśnienia sprzeczności (…)

2. Na czym polega konfrontacja ?
Na przeciwstawieniu sobie dwóch osób.
Obrazowo określa to karna procedura rosyjska,
nazywając ją w swym art.192 jako oczna stawka .

Celem konfrontacji
jest więc uzyskanie wypowiedzi uczestniczących,
odnośnie zdarzenia lub jego istotnego fragmentu.

3. Po co stawia się te osoby ?
Aby wyjaśnić sprzeczności w ich wypowiedziach,
gdy to samo zdarzenie lub jego istotny fragment
jest przez nie opisywane znacząco odmiennie.

4. Czy można to zilustrować ?
Pierwsza osoba twierdzi,
że sprawa poruszał się czerwonym walcem drogowym
podczas gdy druga mówi
o trzech pancernych i wilku, jadących parowozem.

Względnie,
pierwsza deklaruje że rany stanowią następstwo
nabicia sobie guza, potykając się o niewypał,
podczas gdy druga opowiada
o sprzeczce domowej z użyciem tłuczka do mięsa.

5. Kto może być konfrontowany ?
W ścisłym tego słowa znaczeniu,
tylko osobowe źródła dowodowe.

6. Jakie to osobowe źródła mogą być konfrontowane ?
Można tu wyodrębnić cztery kategorie:
świadkowie, podejrzani (oskarżeni), biegli, specjaliści.

7. Kiedy konfrontacja jest wykluczona ?
Wedle art.172 kpk
(…) Konfrontacja nie jest dopuszczalna
w wypadku określonym w art. 184


Oznacza to, świadek incognito
z konfrontacji jest zawsze wyłączony.

8. Ile osób uczestniczy w konfrontacji ?
Procedura tego nie określa,
aczkolwiek praktyka przyjęła jeden na jeden ,
a więc uczestniczą dwie osoby.

9. Czy są to zawsze tylko osoby o tym samym statusie ?
Nie !
Status jest nieistotny.
Stąd mogą to być osoby
o odmiennym lub jednolitym statusie procesowym.

10. Jakie osoby o odmiennym statusie procesowym mogą być konfrontowane ?
Można tu wyróżnić sześć wariantów:
a/ świadek vs biegły,
b/ świadek vs podejrzany (oskarżony),
c/ świadek vs specjalista,
d/ biegły vs podejrzany (oskarżony),
e/ biegły vs specjalista,
f/ specjalista vs podejrzany (oskarżony).

11. Jakie osoby o jednolitym statusie procesowym mogą być konfrontowane ?
Można tu wyróżnić cztery warianty:
a/ świadek vs świadek,
b/ podejrzany (oskarżony) vs podejrzany (oskarżony),
c/ biegły vs biegły,
d/ specjalista vs specjalista.

12. Czy podejrzany ma obowiązek uczestniczyć w konfrontacji ?
Tak i nie.

Tak, albowiem jest jego obowiązkiem stawiennictwo na czynność.
Nie, ponieważ sens konfrontacja polega na uzyskaniu wypowiedzi,
a skoro wypowiedzi podejrzanego (oskarżonego) mają walor wyjaśnień,
to zawsze przysługuje mu prawo odmowy składania wyjaśnień.

Innemi słowy,
podejrzany stawiwszy się na konfrontację może milczeć.

salemwitch2.jpg

13.Czy świadek ma obowiązek uczestniczyć w konfrontacji ?
Tak z zastrzeżeniem.
Podobnie jak podejrzany, jest jego obowiązkiem stawiennictwo na czynność.
Natomiast wypowiedzi świadka mają walor zeznania.

Oznacza, to że w określonej konstelacji
przysługuje mu prawo do odmowy składania zeznań.
oraz prawo do odmowy odpowiedzi na pytanie

14. Czym jest prawo do odmowy składania zeznań
oraz prawo do odmowy odpowiedzi na pytanie ?
Omawia to poradnik swiadek (zobacz)
ściślej pkt 2-3 oraz w jego dalszej części FAQ-9

15. Czy z konfrontacji sporządza się protokół ?
Tak.
Opisany wymóg określa art.143 par.1 pkt 2 kpk -
Spisania protokołu wymagają:
przesłuchanie oskarżonego, świadka, biegłego (…)

16. Czy konfrontacja może być rejestrowana ? Tak !
Konfrontacja jest bowiem odmianą przesłuchania,
a to podlega regule z art.147 par.1 kpk -

Przebieg czynności protokołowanych
może być utrwalony ponadto
za pomocą urządzenia rejestrującego obraz lub dźwięk,
o czym należy przed uruchomieniem urządzenia
uprzedzić osoby uczestniczące w czynności

17. Czy podejrzany może uczestniczyć w konfrontacji z obrońcą ?
Tak.

18. Czy świadek może uczestniczyć w konfrontacji z pełnomocnikiem ?
Tak z zastrzeżeniem.
Omawia to poradnik swiadek (zobacz)
ściślej jego część FAQ-6

19. Gdzie można zobaczyć konfrontację ?
Tutaj

znajduje się przynajmniej coś na jej kształt,
choć wedle innej procedury.

20. Czy procedura cywilna reguluje konfrontację ?
Nie !

21. Czy procedura administracyjna reguluje konfrontację ?
Nie !

22. Czy omawiane pojęcie może być użyte w innym/szerszym znaczeniu ?
Tak.
Chodzi o sytuacje, gdy wypowiedzi przesłuchiwanego -
uznane za wątpliwe -
są niejako konfrontowane z przeczącym im dowodem.

23. Jak to zilustrować ?
Podejrzany wyjaśnia, że nigdy nie widział świadka.
Przesłuchujący zaś okazuje mu kilka fotografii,
przedstawiających obu panów
w okolicznościach sugerujących bliską znajomość -
wycieczka jachtem, wspinaczka górska, celebrowanie sylwestra.

24. W jakiej fazie postępowania karnego funkcjonuje konfrontacja ?
W obu, to jest
zarówno w postępowaniu przygotowawczym (dochodzenie, śledztwo),
jak i w postępowaniu sądowym.

25. Czy osoba uczestnicząca w konfrontacji może zadawać drugiej pytania ?
To zależy od statusu konfrontowanego.

26. Kiedy status konfrontowanego pozwala zadawać pytania ?
Zawsze pytania może zadawać strona.

27. Kto zatem jest stroną ?
Stroną jest zawsze:
1/ podejrzany (oskarżony),
2/ świadek będący jednocześnie pokrzywdzonym.

Oznacza to, że zwykły świadek -
nie będący pokrzywdzonym -
pytań zadawać nie może.

28. Czy ktoś jeszcze może zadawać pytania w czasie konfrontacji ?
Praktyka dopuszcza jeszcze pytania biegłego,
co pozwala zaliczyć także specjalistę.

Wersja 2.0

Maciej Przebindowski