Narkotyki

Autor nie ponosi odpowiedzialności za błędne zastosowanie niniejszej informacji.
Ma ona charakter czysto abstrakcyjny i teoretyczny.
Przed jej zastosowaniem skonsultuj się z adwokatem lub innym kwalifikowanym prawnikiem.
0odelvii

1. Jaki akt prawny reguluje kwestię narkotyków ?
Jest to przede wszystkim ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii .

2. Jak określa ona narkotyk ?
Pojęcie to nie jest przez ustawę zdefiniowane,
choć pojawia się tam termin narkomania
Stąd wyrażenie narkotyk ma charakter paraustawowy.

3. Jak więc ustawa określa to, co potoczenie nazywane jest narkotykiem ?
Ustawa posługuje się odpowiednio pojęciem:
prekursory , środki odurzające , substancje psychotropowe ,
preparat , środek zastępczy , słoma makowa .

4. Jak traktowana jest produkcja narkotyków ?
Dwojako,w zależności od charakteru owej produkcji.
W tym aspekcie istnieje typ podstawowy oraz kwalifikowany.

5. Jak traktowany jest podstawowy typ produkcji narkotyków ?
Jest on – zgodnie z art.53 ust.1 ustawy – zagrożony karą pozbawienia wolności do lat 3.

6. Jak traktowany jest typ kwalifikowany produkcji narkotyków ?
Jest on – zgodnie z art.53 ust.2 ustawy – zagrożony karą pozbawienia wolności od lat 3.

7. Jaka jest górna granica zagrożenia przy kwalifikowanej produkcji narkotyków ?
15 lat pozbawienia wolności.

8. Na czym polega kwalifikowana produkcją narkotyków ?
Kwalifikowana produkcja narkotyków dotyczy znacznej ilości
lub została dokonana w celu w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej .

9. Co to jest znaczna ilość narkotyków ?
Ustawa tego pojęcia nie definiuje.
W praktyce bierze się pod uwagę kwantum przekraczającym potrzeby jednej osoby,
względnie ich wartość rynkową.

10. Jak traktowane jest posiadanie przyrządów do produkcji narkotyków ?
Jest to – na podstawie art.54 ust.1 ustawy – zagrożone karą pozbawienia wolności do lat 2..

rural

11. Na czym polega handel narkotykami ?
Tym pojęciem regulacja się nie posługuje.
Jest za to – za art.56 ust.1 ustawy -
wyrażenie ogólniejsze wprowadzanie do obrotu ,
oraz uczestniczenie w obrocie .

12. Na czym polega wprowadzanie do obrotu narkotyków ?
Jest to nie/odpłatne udostępnianie narkotyków innej osobie.
Stąd obejmuje to nie tylko handel
ale i ugoszczenie narkotykiem.

13. Na czym polega uczestniczenie w obrocie narkotykami ?
Jest to nie/odpłatne przyjęcie narkotyków,
aby potem przekazać je innej osobie.
Chodzi więc o depozyt,przechowanie,składowanie.

14. Jak traktowane jest wprowadzanie/uczestniczenie w obrocie narkotyków ?
Trojako !
Ustawa wyróżnia typ podstawowy,kwalifikowany i uprzywilejowany.

15. Jak traktowany jest typ podstawowy
wprowadzania/uczestniczenie w obrocie narkotyków ?

Zagrożony jest karą pozbawienia wolności od 6 miesięcy do 8 lat.

16. Na czym polega typ uprzywilejowany
wprowadzania/uczestniczenie w obrocie narkotyków ?
Regulacja art.56 par.2
posługuje się terminem wypadek mniejszej wagi .
Chodzi więc o niewielką ilość narkotyków,
zwłaszcza na potrzeby jednej osoby.

17. Jak traktowany jest typ uprzywilejowany
wprowadzania/uczestniczenie w obrocie narkotyków ?

Łagodniej !
Zagrożony jest karą pozbawienia wolności do 1 roku.

18. Na czym polega typ kwalifikowany
wprowadzania/uczestniczenie w obrocie narkotyków ?

Regulacja art.56 par.3 ustawy
posługuje się terminem znaczna ilość narkotyków.

19. Co to jest znaczna ilość narkotyków ?
Patrz punkt 9.

20. Jak traktowany jest typ kwalifikowany
wprowadzania/uczestniczenie w obrocie narkotyków ?

Surowiej !
Od lat 2 pozbawienia wolności do 12.

rozprawa

21. Jak traktowane jest nielegalne posiadanie narkotyków ?
Trojako !
Ustawa wyróżnia typ podstawowy,kwalifikowany i uprzywilejowany.

22. Jak traktowany jest typ podstawowy nielegalnego posiadania narkotyków ?
Zagrożony jest – wedle art.62 ust.1 ustawy -
karą pozbawienia wolności od 6 miesięcy do 3 lat.

23. Na czym polega typ kwalifikowany nielegalnego posiadania narkotyków ?
Obejmuje on – zgodnie z art.62 ust.2 regulacji - znaczną ilość narkotyków.

24. Co to jest znaczna ilość narkotyków ?
Patrz punkt 9.

25. Jak traktowany jest typ kwalifikowany nielegalnego posiadania narkotyków ?
Surowiej !
Zagrożony jest karą pozbawienia wolności od 1 roku do lat 10.

26. Na czym polega typ uprzywilejowany nielegalnego posiadania narkotyków ?
Regulacja art.62 par.3
posługuje się terminem wypadek mniejszej wagi .

27. Na czym polega wypadek mniejszej wagi
nielegalnego posiadania narkotyków ?
Patrz punkt 16.

28. Jak traktowany jest typ uprzywilejowany nielegalnego posiadania narkotyków ?
Zagrożony jest karą pozbawienia wolności do 1 roku.

wersja 2.0

Maciej Przebindowski