Narkotyki

Autor nie ponosi odpowiedzialności za błędne zastosowanie niniejszej informacji.
Ma ona charakter czysto abstrakcyjny i teoretyczny.
Przed jej zastosowaniem skonsultuj się z adwokatem lub innym kwalifikowanym prawnikiem.
0odelvii

1. Jaki akt prawny reguluje kwestię narkotyków ?
Jest to przede wszystkim ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii .

2. Jak określa ona narkotyk ?
Pojęcie to nie jest przez ustawę zdefiniowane,
choć pojawia się tam termin narkomania
Stąd wyrażenie narkotyk ma charakter paraustawowy.

3. Jak więc ustawa określa to, co potoczenie nazywane jest narkotykiem ?
Ustawa posługuje się odpowiednio pojęciem:
prekursory , środki odurzające , substancje psychotropowe ,
preparat , środek zastępczy , słoma makowa .

4. Jak traktowana jest produkcja narkotyków ?
Dwojako,w zależności od charakteru owej produkcji.
W tym aspekcie istnieje typ podstawowy oraz kwalifikowany.

5. Jak traktowany jest podstawowy typ produkcji narkotyków ?
Jest on – zgodnie z art.53 ust.1 ustawy – zagrożony karą pozbawienia wolności do lat 3.

6. Jak traktowany jest typ kwalifikowany produkcji narkotyków ?
Jest on – zgodnie z art.53 ust.2 ustawy – zagrożony karą pozbawienia wolności od lat 3.

7. Jaka jest górna granica zagrożenia przy kwalifikowanej produkcji narkotyków ?
15 lat pozbawienia wolności.

8. Na czym polega kwalifikowana produkcją narkotyków ?
Kwalifikowana produkcja narkotyków dotyczy znacznej ilości
lub została dokonana w celu w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej .

9. Co to jest znaczna ilość narkotyków ?
Ustawa tego pojęcia nie definiuje.
W praktyce bierze się pod uwagę kwantum przekraczającym potrzeby jednej osoby,
względnie ich wartość rynkową.

10. Jak traktowane jest posiadanie przyrządów do produkcji narkotyków ?
Jest to – na podstawie art.54 ust.1 ustawy – zagrożone karą pozbawienia wolności do lat 2..