Tymczasowe aresztowanie

Autor nie ponosi odpowiedzialności za błędne zastosowanie niniejszej informacji.
Ma ona charakter czysto abstrakcyjny i teoretyczny.
Przed jej zastosowaniem skonsultuj się z adwokatem lub innym kwalifikowanym prawnikiem.
dzieci i sędzia
Dzieci i sędzia

1. Co to jest tymczasowe aresztowanie ?
Tymczasowe aresztowanie -
zwane także aresztowaniem, aresztem, sankcją -
jest najsurowszym środkiem zapobiegawczym.
Dodajmy, że tymczasowego aresztowania
nie należy mylić
z europejskim nakazem aresztowania ( art.607a kpk ).

2. Czemu służy tymczasowe aresztowanie ?
Temu samemu celowi, co inne środki zapobiegawcze.

3. Czemu służą środki zapobiegawcze ?
Służą one - wedle art.249 par.1 kpk -
zabezpieczeniu prawidłowego toku postępowania [ karnego-przyp. MP ],
a wyjątkowo także w celu
zapobieżenia popełnienia przez oskarżonego [ lub podejrzanego-przyp. MP ]
nowego, ciężkiego przestępstwa.

4. Czy oprócz tego istnieją dodatkowe przesłanki tymczasowego aresztowania ?
Tak !
Określa je art.258 kpk
§ 1. Tymczasowe aresztowanie może nastąpić, jeżeli:
1) zachodzi uzasadniona obawa ucieczki lub ukrywania się oskarżonego, zwłaszcza wtedy, gdy nie można ustalić jego tożsamości albo nie ma on w kraju stałego miejsca pobytu,
2) zachodzi uzasadniona obawa, że oskarżony będzie nakłaniał do składania fałszywych zeznań lub wyjaśnień albo w inny bezprawny sposób utrudniał postępowanie karne


§ 2. Jeżeli oskarżonemu zarzuca się popełnienie zbrodni lub występku zagrożonego karą pozbawienia wolności, której górna granica wynosi co najmniej 8 lat, albo gdy sąd pierwszej instancji skazał go na karę pozbawienia wolności nie niższą niż 3 lata, potrzeba zastosowania tymczasowego aresztowania w celu zabezpieczenia prawidłowego toku postępowania może być uzasadniona grożącą oskarżonemu surową karą

§ 3. Tymczasowe aresztowanie może wyjątkowo nastąpić także wtedy, gdy zachodzi uzasadniona obawa, że oskarżony, któremu zarzucono popełnienie zbrodni lub umyślnego występku, popełni przestępstwo przeciwko życiu, zdrowiu lub bezpieczeństwu powszechnemu, a zwłaszcza gdy popełnieniem takiego przestępstwa groził

5. Wobec kogo stosowane jest tymczasowe aresztowanie ?
Tylko wobec podejrzanego lub oskarżonego.
Trzecią kategorią jest skazany.

6. Dlaczego tymczasowe aresztowanie jest najsurowszym środkiem zapobiegawczym ?
Ponieważ tylko ono pozbawia wolności.

7. Jakie są inne środki zapobiegawcze ?
Poręczenie majątkowe ( zwane kaucją ),poręczenie społeczne,
poręczenie osoby godnej zaufania,dozór Policji,
nakaz opuszczenia lokalu mieszkalnego zajmowanego wspólnie z pokrzywdzonym,
zawieszenie w czynnościach służbowych/wykonywaniu zawodu,
nakaz powstrzymywania się od określonej działalności,
nakaz powstrzymywania się od prowadzenia określonego pojazdu,
zakaz opuszczania kraju ( może być połączony z zatrzymaniem paszportu
lub innego dokumentu uprawniającego do przekroczenia granicy albo z zakazem wydania takiego dokumentu ).

8. Kto stosuje tymczasowe aresztowanie ?
Sąd i tylko sąd – żaden inny organ/osoba robić tego nie może.
W tym aspekcie pozbawienie wolności przez policję ( i podobne organy ) jest zwykle zatrzymaniem, ale nie jest aresztowaniem.

9. Czy to postanowienie można zaskarżyć ?
Tak !

10. Czy odwołanie może złożyć rodzina aresztowanego ?
Nie ! Jest to wykluczone.

niewinna.jpg

11.W jakiej formie stosowane jest tymczasowe aresztowanie ?
Sąd wydaje postanowienie.

12. Jak zapada orzeczenie w przedmiocie tymczasowego aresztowania ?
Sąd rzeka na posiedzeniu,jawnym dla stron.

13. Czy inne osoby, zwłaszcza rodzina mogą na nim być obecne ?
Nie !

14. Na jaki okres stosowane jest tymczasowe aresztowanie ?
Na okres do 3 miesięcy.
Inna rzecz, iż okresy krótsze są rzadko spotykane.

15. Czy to oznacza,że osoba wyjdzie na wolność po 3 miesiącach ?
Nie ma takiej pewności.
Tymczasowe aresztowanie może bowiem zostać przedłużone na kolejny okres do 3 miesięcy.

16. Czy to przedłużenie jest zaskarżalne ?
Tak !

17. Ile może być takich przedłużeń ?
Nie ma terminu absolutnie granicznego.
(Anty)rekordziści spędzili lata, mając status tymczasowo aresztowanych.
Niekiedy dotyczyło to także osób, które finalnie zostały uniewinnione.
W tym ujęciu słowo << tymczasowe >> straciło niejako swój sens.

Okres całkowity najsurowszego środka zapobiegawczego zależy więc od takich czynników jak ilość zarzutów,
zagrożenia zań karą, siła zgromadzonych dowodów,
uprzednia karalność, charakter szkody.

18. Jak uzyskuje się status aresztowanego ?
Aby nim zostać potrzeba najpierw być podejrzanym, czasami oskarżonym.
W praktyce bywa to poprzedzone zatrzymaniem.
Wówczas status aresztowanego nabywa się w okresie do 72 godzin od zatrzymania.

19. Jak można pomóc aresztowanemu ?
Po pierwsze wysyłając dlań środki pieniężne do aresztu.
Zainteresowany nie dostanie ich do ręki,
ale będzie mógł korzystać z kantyny, dokonując zakupów.
Po drugie rozważ wynajęcie obrońcy.

20.Kto może wynająć adwokata dla aresztanta?
Każdy !
W tym sensie rodzina,krewni, znajomy, nawet osoba obca.

21. Czy jako rodzina otrzymam zgodę na widzenie z aresztowanym ?
Takiej pewności nie ma.
Niestety jedynym, który może bez ograniczeń czasowych spotykać się z aresztantem jest jego obrońca.

22. Kto wydaje zgodę na widzenie ?
W postępowaniu przygotowawczym prokurator,
a w postępowaniu sądowym – sąd.

23. Jak mogę się kontaktować z aresztowanym ?
Pominąwszy w/w kwestię widzeń tylko listownie.
Z tym zastrzeżeniem, iż korespondencja jest cenzurowana i dochodzi wolniej.
Zainteresowany nie ma dostępu
do innych mediów, zwłaszcza telefonu.

kodeks
Szesnastowieczny niemiecki kodeks karny

24. Czy na sądzie stosującym areszt ciążą jakieś obowiązki ?
Tak !
Są to obowiązki informacyjne oraz ochronne.

25. Jakie obowiązki informacyjne ciążą na sądzie ?
Są to obowiązki z art.261/262 kpk - poinformowania o zastosowaniu tego środka.

Po pierwsze zawiadomić osobę najbliższą dla podejrzanego.

Po drugie zawiadomić pracodawcę/szkołę lub uczelnię;
w stosunku do żołnierza jego dowódcę.

Po trzecie na wniosek podejrzanego zawiadomić:
osobę inną niż najbliższa
oraz gdy podejrzanym jest przedsiębiorca/członek organu zarządzającego - zarządzającego przedsiębiorstwem.

Po czwarte zawiadomić sąd opiekuńczy,
jeżeli zachodzi potrzeba zapewnienia opieki nad dziećmi aresztowanego.

Po piąte zawiadomić organ opieki społecznej, jeżeli zachodzi potrzeba roztoczenia opieki nad osobą niedołężną lub chorą, którą aresztowany się opiekował.

26. Jaki obowiązek ochronny ciąży na sądzie ?
Jest to obowiązek przedsięwzięcia czynności niezbędnych
do ochrony mienia i mieszkania aresztowanego.

27. Co napisać w zażaleniu na areszt jeśli nie mam obrońcy ?
Cokolwiek !

Byleby wynikało,iż z rozstrzygnięciem zainteresowany się nie zgadza.
Można zasugerować,aby było to pismo zwięzłe i krótkie,
bez wdawania się w szczegóły.

Osobnym zagadnieniem jest to,
że lepiej jeśli odwołanie sporządza kwalifikowany prawnik.

28. Jaki jest termin na takie zażalenie ?
Siedem dni.

29. Ile czasu mija pomiędzy zastosowaniem aresztu,a rozpoznaniem nań zażalenia ?
Orientacyjnie 15 dni.
Aczkolwiek zależy to od rytmiki danego sądu.

Wersja 2.0

Maciej Przebindowski