Tymczasowe aresztowanie

Autor nie ponosi odpowiedzialności za błędne zastosowanie niniejszej informacji.
Ma ona charakter czysto abstrakcyjny i teoretyczny.
Przed jej zastosowaniem skonsultuj się z adwokatem lub innym kwalifikowanym prawnikiem.
dzieci i sędzia
Dzieci i sędzia

1. Co to jest tymczasowe aresztowanie ?
Tymczasowe aresztowanie -
zwane także aresztowaniem, aresztem, sankcją -
jest najsurowszym środkiem zapobiegawczym.
Dodajmy, że tymczasowego aresztowania
nie należy mylić
z europejskim nakazem aresztowania ( art.607a kpk ).

2. Czemu służy tymczasowe aresztowanie ?
Temu samemu celowi, co inne środki zapobiegawcze.

3. Czemu służą środki zapobiegawcze ?
Służą one - wedle art.249 par.1 kpk -
zabezpieczeniu prawidłowego toku postępowania [ karnego-przyp. MP ],
a wyjątkowo także w celu
zapobieżenia popełnienia przez oskarżonego [ lub podejrzanego-przyp. MP ]
nowego, ciężkiego przestępstwa.

4. Czy oprócz tego istnieją dodatkowe przesłanki tymczasowego aresztowania ?
Tak !
Określa je art.258 kpk
§ 1. Tymczasowe aresztowanie może nastąpić, jeżeli:
1) zachodzi uzasadniona obawa ucieczki lub ukrywania się oskarżonego, zwłaszcza wtedy, gdy nie można ustalić jego tożsamości albo nie ma on w kraju stałego miejsca pobytu,
2) zachodzi uzasadniona obawa, że oskarżony będzie nakłaniał do składania fałszywych zeznań lub wyjaśnień albo w inny bezprawny sposób utrudniał postępowanie karne


§ 2. Jeżeli oskarżonemu zarzuca się popełnienie zbrodni lub występku zagrożonego karą pozbawienia wolności, której górna granica wynosi co najmniej 8 lat, albo gdy sąd pierwszej instancji skazał go na karę pozbawienia wolności nie niższą niż 3 lata, potrzeba zastosowania tymczasowego aresztowania w celu zabezpieczenia prawidłowego toku postępowania może być uzasadniona grożącą oskarżonemu surową karą

§ 3. Tymczasowe aresztowanie może wyjątkowo nastąpić także wtedy, gdy zachodzi uzasadniona obawa, że oskarżony, któremu zarzucono popełnienie zbrodni lub umyślnego występku, popełni przestępstwo przeciwko życiu, zdrowiu lub bezpieczeństwu powszechnemu, a zwłaszcza gdy popełnieniem takiego przestępstwa groził

5. Wobec kogo stosowane jest tymczasowe aresztowanie ?
Tylko wobec podejrzanego lub oskarżonego.
Trzecią kategorią jest skazany.

6. Dlaczego tymczasowe aresztowanie jest najsurowszym środkiem zapobiegawczym ?
Ponieważ tylko ono pozbawia wolności.

7. Jakie są inne środki zapobiegawcze ?
Poręczenie majątkowe ( zwane kaucją ),poręczenie społeczne,
poręczenie osoby godnej zaufania,dozór Policji,
nakaz opuszczenia lokalu mieszkalnego zajmowanego wspólnie z pokrzywdzonym,
zawieszenie w czynnościach służbowych/wykonywaniu zawodu,
nakaz powstrzymywania się od określonej działalności,
nakaz powstrzymywania się od prowadzenia określonego pojazdu,
zakaz opuszczania kraju ( może być połączony z zatrzymaniem paszportu
lub innego dokumentu uprawniającego do przekroczenia granicy albo z zakazem wydania takiego dokumentu ).

8. Kto stosuje tymczasowe aresztowanie ?
Sąd i tylko sąd – żaden inny organ/osoba robić tego nie może.
W tym aspekcie pozbawienie wolności przez policję ( i podobne organy ) jest zwykle zatrzymaniem, ale nie jest aresztowaniem.

9. Czy to postanowienie można zaskarżyć ?
Tak !

10. Czy odwołanie może złożyć rodzina aresztowanego ?
Nie ! Jest to wykluczone.