Majątek

Autor nie ponosi odpowiedzialności za błędne zastosowanie niniejszej informacji.
Ma ona charakter czysto abstrakcyjny i teoretyczny.
Przed jej zastosowaniem skonsultuj się z adwokatem lub innym kwalifikowanym prawnikiem.
oskarżona i mecenas
oskarżona i mecenas

1. Jak podzielić majątek małżeński ?
Jest to uzależnione od rodzaju małżeńskiego ustroju majątkowego w jakim małżonkowie funkcjonują lub funkcjonowali

2. Jakie istnieją małżeńskie ustroje majątkowe ?
Ustawowy ustrój majątkowy ( wspólność majątkowa ) oraz umowne ustroje majątkowe.

3. W jaki sposób podzielić majątek przy ustroju wspólności majątkowej?
Najpierw należy ową wspólność unicestwić .

4. W jaki sposób następuje to unicestwienie ?
Na sześć różnych sposobów. Po pierwsze wyrok rozwodowy. Po drugie wyrok separacyjny. Po trzecie umowa o ustanowieniu rozdzielności ( aktem notarialnym ). Po czwarte wyrok ustanawiający rozdzielność majątkową. Po piąte orzeczenie oubezwłasnowolnieniu. Po szóste wskutek ogłoszenia upadłości.
Inna rzecz,że przestanie ona istnieć z chwilą śmieci/uznania za zmarłego.

5. Co wchodzi do wspólności majątkowej ?
Na to pytanie odpowiada art.31 par.2 kro, wymieniając zwłaszcza trzy grupy dóbr.

6. Jaka jest pierwsza grupa dóbr wchodzących do majątku wspólnego ?
Pobrane wynagrodzenie za pracę i dochody z innej działalności zarobkowej każdego z małżonków.

A więc pensja lub jej ekwiwalenty - niezależnie czy mamy do czynienia z umową o pracę,czy umowami cywilnymi. Podkreślenia wymaga,iż takie kwoty/pieniądze/środki należą do majątku wspólnego dopiero z chwilą ich pobrania/odebrania. Przed tym momentem do niego nie należą.

Uplastyczniając to kwota 1,000zł jakie pracodawca powinien zapłacić żonie z tytułu jej pracy jako treserka lwów należy do jej majątku osobistego .

Atoli z momentem, gdy pieniądze te zostaną już odebrane , to należą one do majątku wspólnego .

Analogicznie kwota 1,500zł, jakie mąż ma uzyskać jako fuchę za pomalowanie pokoju należą do jego majątku odrębnego .

Lecz z momentem, gdy pieniądze te zostaną już odebrane, to należą one do majątku wspólnego.

7. Jaka jest druga grupa dóbr wchodzących do majątku wspólnego ?
Dochody z majątku wspólnego, jak również z majątku osobistego każdego z małżonków.

Ten punkt reguluje dwa rodzaje dochodów.

Przykładem dla pierwszych jest znak graficzny ( logo ).
Przyjmując,że małżonkowie dostali go na prezent ślubny, to wchodzi on do majątku wspólnego. Także do majątku wspólnego wchodzić będą korzyści, jakie przynosi jego odpłatne udostępnianie.

Przykładem dla drugich jest mieszkanie.
Jeśli żona posiadała przed ślubem lokal, to należy on do jej majątku odrębnego . Ale już czynsz jaki generuje wynajmowanie takiego lokalu - od chwili ślubu - należy całkowicie do majątku wspólnego .

Trywializując przedślubna kura należy do majątku osobistego męża. Tyle że wszystkie zniesione przez nią po ślubie jajka ( także złote ), zostaną zarachowane do majątku wspólnego.

Ten sam mechanizm dotyczy innych stanów. Lokata przedślubna do majątku osobistego ale odsetki poślubne do majątku wspólnego; akcje przedślubne do majątku osobistego, dywidendy poślubne do majątku wspólnego.

8. Jaka jest trzecia grupa dóbr wchodzących do majątku wspólnego ?
Środki zgromadzone na rachunku otwartym lub pracowniczym funduszu emerytalnego każdego z małżonków .

9. Czy z zawarciem małżeństwa wszystko co dana osoba posiada staje się wspólne ?
Nie ! Od tego momentu istnieją trzy masy majątkowe – majątek osobisty ( odrębny ) męża,majątek osobisty ( odrębny ) żony oraz majątek małżeński ( wspólny ).

10.Co pomimo zawarcia małżeństwa wchodzi do majątku osobistego ?
Na to pytanie odpowiada art.33 kro,wyliczając dziesięć pozycji

11. Jaka jest pierwsza grupa dóbr,należących do majątku osobistego ?
Przedmioty majątkowe nabyte przed powstaniem wspólności majątkowej.
Czyli to co dana osoba posiadała przed ślubem jest nadal tylko jej – Taki przedmiot/prawo nie staje się wspólne.

12. Jaka jest druga grupa dóbr,należących do majątku osobistego ?
Przedmioty majątkowe nabyte przez dziedziczenie lub darowiznę. chyba że spadkodawca lub darczyńca postanowił inaczej.

Na wstępie zaznaczmy, że owo postanowił inaczej występują praktycznie rzadko. A nadto wymaga specjalnego/dokładnego rozrządzenia, tak,aby było jasno zadeklarowane, że coś wchodzi do majątku wspólnego - w testamencie/akcie notarialnym.

W praktyce więc darowizna/spadek uzyskany po ślubie wejdzie zwykle tylko do majątku odrębnego beneficjenta.

13. Jaka jest trzecia grupa dóbr,należących do majątku osobistego ?
Prawa majątkowe wynikające ze wspólności łącznej podlegającej odrębnym przepisom.

14. Jaka jest czwarta grupa dóbr,należących do majątku osobistego ?
Przedmioty majątkowe służące wyłącznie do zaspokajania osobistych potrzeb jednego z małżonków.

Dla prawidłowej klasyfikacji nie ma doniosłości kiedy te przedmioty i z jakich środków zostały nabyte. Istotne jest,iż mają one służyć do zaspokajania potrzeb jednego tylko małżonka . W innym wypadku regulacja nie ma zastosowania.

Przykładem może być sztuczna szczęka, proteza kończyny, przybory toaletowe, okulary korekcyjne,

dochodzenie_policyjne.jpg
"Dowódca wiejskiej policji podczas dochodzenia" Vasily Perov

15. Jaka jest piąta grupa dóbr,należących do majątku osobistego ?
Prawa niezbywalne,które mogą przysługiwać tylko jednej osobie.
Prawa niezbywalne to takie,które per se przysługują tylko jednej osobie - służebność osobista,prawo dożywocia,prawo do alimentacji etc.

16. Jaka jest szósta grupa dóbr,należących do majątku osobistego ?
Przedmioty uzyskane z tytułu odszkodowania za uszkodzenie ciała lub wywołanie rozstroju zdrowia albo z tytułu zadośćuczynienia za doznaną krzywdę; nie dotyczy to jednak renty należnej poszkodowanemu małżonkowi z powodu całkowitej lub częściowej utraty zdolności do pracy zarobkowej albo z powodu zwiększenia się jego potrzeb lub zmniejszenia widoków powodzenia na przyszłość.

17. Jaka jest siódma grupa dóbr,należących do majątku osobistego ?
Wierzytelności z tytułu wynagrodzenia za pracę lub z tytułu innej działalności zarobkowej jednego z małżonków.
Patrz pkt 6.

18. Jaka jest ósma grupa dóbr,należących do majątku osobistego ?
Przedmioty majątkowe uzyskane z tytułu nagrody za osobiste osiągnięcia jednego z małżonków.
Omawiana zasada obejmuje nagrody o charakterze artystycznym, literackim, sportowym, czy rywalizacyjnym.

19. Jaka jest dziewiąta grupa dóbr,należących do majątku osobistego ?
Prawa autorskie i prawa pokrewne, prawa własności przemysłowej oraz inne prawa twórcy.

Powyższe obejmuje prawa własności intelektualnej, Przysługują one ich twórcy/racjonalizatorowi/wynalazcy/autorowi.
Współmałżonek nie uzyskuje więc statusu twórcy/racjonalizatora/wynalazcy/autora poprzez fakt bycia współmałżonkiem.
Omawiana regulacja lokuje w majątku osobistym jednak same niejako gołe prawa. Natomiast czerpane z nich korzyści,należą – o czym szerzej dalej - do majątku wspólnego.

Jeśli więc Adam Mickiewicz napisał Pana Tadeusza jako żonaty, to prawa autorskie do dzieła przysługiwać będą jemu i tylko jemu
( majątek odrębny ).
Natomiast korzyści finansowe z kolejnych wydań, tłumaczeń, ekranizacji, filmowania wejdą do majątku wspólnego.
Jeżeli Celina Mickiewicz zdołałaby opatentować koło, to prawo do wynalazku będzie przysługiwać tylko jej ( majątek odrębny ). Ale korzyści z wykorzystywania patentu wejdą do majątku wspólnego

20. Jaka jest dziesiąta grupa dóbr,należących do majątku osobistego ?
Przedmioty majątkowe nabyte w zamian za składniki majątku osobistego, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej.

Opisana zasada – nazywana surogacją - ma duże znaczenie praktyczne. Jeżeli przedmiot/prawo przedślubne ( majątek osobisty ) zostanie sprzedane/zamienione ale po ślubie, to ów nowy obiekt wchodzi nadal do majątku osobistego.

Aby ją zilustrować posłużmy się bagatelnie wierszem Jana Brzechwy. Tamże zamienił Stryjek siekierkę na kijek.
Zakładając, iż Stryjek ma siekierkę i jest kawalerem, to owa siekierka – po zawarciu małżeństwa - pozostanie w jego majątku odrębnym.
Jeżeli owa siekierka – w trakcie małżeństwa – zostanie zamieniona na kijek to tenże będzie także wchodził do majątku osobistego Stryjka.
Inaczej ujmując pierwotna wartość ekonomiczna siekierki - szerzej dowolnego przedmiotu - inkorporowana jest w kijku.

Analogicznie samochód kupiony w trakcie małżeństwa za pieniądze panieńskie wejdzie do majątku odrębnego żony; mieszkanie kupione po ślubie za środki kawalerskie wejdzie do majątku odrębnego męża

Ów ciąg zamian/sprzedaży ( surogacji ) może być wielokrotny.

Wersja 1.1

Maciej Przebindowski