Majątek

Autor nie ponosi odpowiedzialności za błędne zastosowanie niniejszej informacji.
Ma ona charakter czysto abstrakcyjny i teoretyczny.
Przed jej zastosowaniem skonsultuj się z adwokatem lub innym kwalifikowanym prawnikiem.
oskarżona i mecenas
oskarżona i mecenas

1. Jak podzielić majątek małżeński ?
Jest to uzależnione od rodzaju małżeńskiego ustroju majątkowego w jakim małżonkowie funkcjonują lub funkcjonowali

2. Jakie istnieją małżeńskie ustroje majątkowe ?
Ustawowy ustrój majątkowy ( wspólność majątkowa ) oraz umowne ustroje majątkowe.

3. W jaki sposób podzielić majątek przy ustroju wspólności majątkowej?
Najpierw należy ową wspólność unicestwić .

4. W jaki sposób następuje to unicestwienie ?
Na sześć różnych sposobów. Po pierwsze wyrok rozwodowy. Po drugie wyrok separacyjny. Po trzecie umowa o ustanowieniu rozdzielności ( aktem notarialnym ). Po czwarte wyrok ustanawiający rozdzielność majątkową. Po piąte orzeczenie oubezwłasnowolnieniu. Po szóste wskutek ogłoszenia upadłości.
Inna rzecz,że przestanie ona istnieć z chwilą śmieci/uznania za zmarłego.

5. Co wchodzi do wspólności majątkowej ?
Na to pytanie odpowiada art.31 par.2 kro, wymieniając zwłaszcza trzy grupy dóbr.

6. Jaka jest pierwsza grupa dóbr wchodzących do majątku wspólnego ?
Pobrane wynagrodzenie za pracę i dochody z innej działalności zarobkowej każdego z małżonków.

A więc pensja lub jej ekwiwalenty - niezależnie czy mamy do czynienia z umową o pracę,czy umowami cywilnymi. Podkreślenia wymaga,iż takie kwoty/pieniądze/środki należą do majątku wspólnego dopiero z chwilą ich pobrania/odebrania. Przed tym momentem do niego nie należą.

Uplastyczniając to kwota 1,000zł jakie pracodawca powinien zapłacić żonie z tytułu jej pracy jako treserka lwów należy do jej majątku osobistego .

Atoli z momentem, gdy pieniądze te zostaną już odebrane , to należą one do majątku wspólnego .

Analogicznie kwota 1,500zł, jakie mąż ma uzyskać jako fuchę za pomalowanie pokoju należą do jego majątku odrębnego .

Lecz z momentem, gdy pieniądze te zostaną już odebrane, to należą one do majątku wspólnego.

7. Jaka jest druga grupa dóbr wchodzących do majątku wspólnego ?
Dochody z majątku wspólnego, jak również z majątku osobistego każdego z małżonków.

Ten punkt reguluje dwa rodzaje dochodów.

Przykładem dla pierwszych jest znak graficzny ( logo ).
Przyjmując,że małżonkowie dostali go na prezent ślubny, to wchodzi on do majątku wspólnego. Także do majątku wspólnego wchodzić będą korzyści, jakie przynosi jego odpłatne udostępnianie.

Przykładem dla drugich jest mieszkanie.
Jeśli żona posiadała przed ślubem lokal, to należy on do jej majątku odrębnego . Ale już czynsz jaki generuje wynajmowanie takiego lokalu - od chwili ślubu - należy całkowicie do majątku wspólnego .

Trywializując przedślubna kura należy do majątku osobistego męża. Tyle że wszystkie zniesione przez nią po ślubie jajka ( także złote ), zostaną zarachowane do majątku wspólnego.

Ten sam mechanizm dotyczy innych stanów. Lokata przedślubna do majątku osobistego ale odsetki poślubne do majątku wspólnego; akcje przedślubne do majątku osobistego, dywidendy poślubne do majątku wspólnego.

8. Jaka jest trzecia grupa dóbr wchodzących do majątku wspólnego ?
Środki zgromadzone na rachunku otwartym lub pracowniczym funduszu emerytalnego każdego z małżonków .

9. Czy z zawarciem małżeństwa wszystko co dana osoba posiada staje się wspólne ?
Nie ! Od tego momentu istnieją trzy masy majątkowe – majątek osobisty ( odrębny ) męża,majątek osobisty ( odrębny ) żony oraz majątek małżeński ( wspólny ).

10.Co pomimo zawarcia małżeństwa wchodzi do majątku osobistego ?
Na to pytanie odpowiada art.33 kro,wyliczając dziesięć pozycji

11. Jaka jest pierwsza grupa dóbr,należących do majątku osobistego ?
Przedmioty majątkowe nabyte przed powstaniem wspólności majątkowej.
Czyli to co dana osoba posiadała przed ślubem jest nadal tylko jej – Taki przedmiot/prawo nie staje się wspólne.

12. Jaka jest druga grupa dóbr,należących do majątku osobistego ?
Przedmioty majątkowe nabyte przez dziedziczenie lub darowiznę. chyba że spadkodawca lub darczyńca postanowił inaczej.

Na wstępie zaznaczmy, że owo postanowił inaczej występują praktycznie rzadko. A nadto wymaga specjalnego/dokładnego rozrządzenia, tak,aby było jasno zadeklarowane, że coś wchodzi do majątku wspólnego - w testamencie/akcie notarialnym.

W praktyce więc darowizna/spadek uzyskany po ślubie wejdzie zwykle tylko do majątku odrębnego beneficjenta.

13. Jaka jest trzecia grupa dóbr,należących do majątku osobistego ?
Prawa majątkowe wynikające ze wspólności łącznej podlegającej odrębnym przepisom.

14. Jaka jest czwarta grupa dóbr,należących do majątku osobistego ?
Przedmioty majątkowe służące wyłącznie do zaspokajania osobistych potrzeb jednego z małżonków.

Dla prawidłowej klasyfikacji nie ma doniosłości kiedy te przedmioty i z jakich środków zostały nabyte. Istotne jest,iż mają one służyć do zaspokajania potrzeb jednego tylko małżonka . W innym wypadku regulacja nie ma zastosowania.

Przykładem może być sztuczna szczęka, proteza kończyny, przybory toaletowe, okulary korekcyjne,