Zaprzeczenie ojcostwa

Autor nie ponosi odpowiedzialności za błędne zastosowanie niniejszej informacji.
Ma ona charakter czysto abstrakcyjny i teoretyczny.
Przed jej zastosowaniem skonsultuj się z adwokatem lub innym kwalifikowanym prawnikiem.
d_rechtsverhandlung_dg.jpg

1. Czemu służy sprawa o zaprzeczenie ojcostwa ?
Likwidacji stanu prawnego,
który uznaje danego mężczyznę za ojca.
Innymi słowy uzgodnieniu stanu prawnegoz rzeczywistym stanem biologicznym.

Niniejsze opracowanie skoncentrowane jest na sytuacji,
w której postępowanie prowadzone jest przez prokuraturę -
z inspiracji mężczyzny utrzymującego,iż jest ojcem biologicznym -
przeciwko małżonkom.

2. Jak ogólnie wygląda całe postępowanie o zaprzeczenie ojcostwa ?
Można tu wyodrębnić cztery fazy.

3. Jakie cztery fazy można wyodrębnić w sprawie o zaprzeczenie ojcostwa ?
Postępowanie w prokuraturze ( pierwsza ),
ustanowienie kuratora ( druga ),
pozew o zaprzeczenie ojcostwa ( trzecia ),
pozew o ustalenie ojcostwa ( czwarta )

4. Jak wygląda pierwsza faza sprawy o zaprzeczenie ojcostwa ?
Prowadzona jest ona w prokuraturze.
W tym sensie,iż prokurator weryfikuje informacje
pochodzące od osoby deklarującej,
iż jest ojcem biologicznym .

5. W jaki sposób następuje ta weryfikacja ?
Prokuratura prowadzi postępowania o charakterze wyjaśniającym.

6. Jakie przepisy określają takie postępowanie prokuratury ?
Zgodnie z art.43 ust.2 ustawy o prokuraturze
„Do czynności wymienionych w ust. 1
[ czyli nadesłania lub przedstawienia akt
oraz dokumentów i pisemnych wyjaśnień,
przesłuchania świadków i zasięgnięcia opinii biegłych,
a także przeprowadzenia oględzinw
celu wyjaśnienia sprawy – przyp.MP ]
stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego.

Tym samym zastosowanie ma tu procedura administracyjna,
a nie klasyczna dla prokuratury – karna.

7. Jak kończy się pierwsza faza sprawy o zaprzeczenie ojcostwa w prokuraturze ?
Wniesieniem pozwu o zaprzeczenie ojcostwa albo odmową jego wniesienia.

8. Jak wygląda druga faza sprawy o zaprzeczenie ojcostwa ?
Równoczesnym złożeniem wniosku o ustanowienie kuratora ( druga faza )
oraz pozwu o zaprzeczenie ojcostwa ( trzecia faza ).

9. Jaka jest między w/w postępowaniami relacja ?
Najpierw musi być wyznaczony kurator.
Bez niego proces o zaprzeczenie ojcostwa nie ruszy .

10. Po co ustanawia się kuratora ?
Aby reprezentował dziecko
w procesie o zaprzeczenie ojcostwa.

11. Dlaczego w sprawie o zaprzeczenie ojcostwadziecko ma być reprezentowane przez kuratora ?
Przyjęta interpretacja art.98 par.2 kro i 99 kro oraz 65 par.1 kpc
wyklucza w sprawie o zaprzeczenie ojcostwa
reprezentację niepełnoletniego dziecka przez rodzica.

12. Jaki jest charakter takiego kuratora ?
Tylko reprezentacja pupila w procesie o zaprzeczenie ojcostwa.
W tym sensie nie ma on obowiązków pozaprocesowych,
czy tym bardziej wobec rodziców małoletniego.
Obrazując odpowiedź,jest on adwokatem dziecka.

1882ajx2-web.jpg

13. Skąd biorą się kandydaci na kuratora ?
Praktyka – w zależności od regionu -
to ich poszukiwanie pośród pracowników sądu,
aplikantów adwokackich etc.

14. Kto ustanawia takiego kuratora ?
Wyznacza go sąd,w drodze postanowienia.

15. Czy to postanowienie jest elementem sprawy o zaprzeczenie ojcostwa ?
Nie !
Technicznie prowadzone jest odrębne postępowanie,
pod inną sygnaturą i w innym trybie,
tylko dla potrzeb wyznaczenia kuratora.

Tak jak wzmiankowano już wcześniej
wyznaczenie kuratora to druga faza.

16. W jakim trybie prowadzone jest postępowanie o ustanowienie kuratora ?
W trybie nieprocesowym.

17. Kto funkcjonuje w postępowaniu o ustanowienie kuratora ?
Wnioskodawca i uczestnicy postępowania

18. Kto jest wnioskodawcą w postępowaniu o ustanowienie kuratora ?
Wnioskodawcą jest prokuratora.

19. Kto jest uczestnikiem postępowania w procedowaniu ustanawiającego kuratora ?
Uczestnikami postępowania są rodzice małoletniego.

20. W jakim składzie rozpoznaje sąd I Instancji wniosek o ustanowienie kuratora ?
W składzie jednoosobowym.

21. Czy od postanowienia o wyznaczeniu kuratora przysługuje apelacja ?
Tak !

22. Czy od postanowienia sądu II Instancji odnośnie kuratora przysługuje kasacja ?
Nie !

23. Jaka jest trzecia faza sprawy o zaprzeczenie ojcostwa ?
Dopiero od momentu powołania kuratora ( postanowienie sądu )
aktywizowana jest trzecia faza -
pozew o zaprzeczenie ojcostwa może być rozpoznany ad meritum.

24. W jakim składzie rozpoznaje sąd I Instancji pozew o zaprzeczenie ojcostwa ?
W składzie jednoosobowym.

25. Czy od wyroku w sprawie o zaprzeczenie ojcostwa przysługuje apelacja ?
Tak !

26.Czy od wyroku sądu II Instancji w sprawie o zaprzeczenie ojcostwaprzysługuje kasacja ?
Tak !

27. W jakim trybie rozpoznawane jest żądanie zaprzeczenia ojcostwa ?
W trybie procesowym.
Funkcjonuje w nim powód i pozwani.

28. Kto jest powodem w sprawie o zaprzeczenie ojcostwa ?
Legitymację czynną -
choć terminowo ograniczoną -
posiada matka,dziecko i mąż matki.

Niniejsze opracowanie skoncentrowane jest jednak na sytuacji,
w której postępowanie o zaprzeczenie ojcostwa
prowadzone jest przez prokuraturę.
W tym ujęciu powodem jest prokuratur.

Chaos-in-the-Courtroom.jpg

29. Kto jest pozwanym w sprawie o zaprzeczenie ojcostwa ?
Matka, mąż matki i dziecko.

30. Kto to jest mąż matki ?
W taki sposób określają ojca przepisy oddziału 2 w tytule II kro.

31. Kto reprezentuje dziecko w sprawie o zaprzeczenie ojcostwa ?
Tak jak wskazano już wcześniej
niepełnoletnie dziecko w postępowaniu o zaprzeczenie ojcostwa
reprezentuje zawsze kurator.

32. Czy rodzic może reprezentować dziecko w sprawie o zaprzeczenie ojcostwa ?
W przypadku niepełnoletniego dziecka -
jak omówiono wcześniej -
reprezentacja rodzica jest wykluczona.

33. Co w procesie o zaprzeczenie ojcostwa powinien wykazać powód ?
W sprawie o zaprzeczenie ojcostwa powód -
wedle art.67 kro – powinien wykazać,
że mąż matki nie jest ojcem dziecka.

34. Czy to oznacza,iż w tym procesie prokurator musi wykazać ojca biologicznego ?
Nie !

35. Czy w procesie o zaprzeczenie ojcostwa muszą coś wykazać pozwani ?
Nie !

36. W jaki sposób ustalany jest ów fakt w procesie o zaprzeczenie ojcostwa ?
Za pomocą wszelkich dostępnych dowodów,
a więc zeznań,dokumentów etc.
Kluczową rolą może odegrać opinia DNA.

37. Jak w procesie o zaprzeczenie ojcostwa wygląda kwestia ciężaru dowodu ?
Tak jak w standardowym procesie,
to jest wedle reguły art.6 kc
Ciężar udowodnienia faktu spoczywa na osobie,
która z faktu tego wywodzi skutki prawne.

W konsekwencji,to powód-prokurator
musi wykazać,iż ojcem nie jest mąż matki .

38. Czy w sprawie o zaprzeczenie ojcostwa prokurator korzysta z domniemań ?
Nie !

39. Jaki jest status mężczyzny,twierdzącego że jest ojcem biologicznym,w procesie o zaprzeczenie ojcostwa ?
Jest świadkiem.

40. Czy taki mężczyzna może uzyskać inną rolę w procesie o zaprzeczenie ojcostwa ?
Nie !

41. Czy taki mężczyzna może samodzielnie wnieść pozew o zaprzeczenie ojcostwa ?
Nie !

42. Dlaczego mężczyzna deklarujący,iż jest ojcem biologicznymnie może wnieść pozwu o zaprzeczenie ojcostwa ?
Albowiem nie posiada on legitymacji czynnej.
Stąd remedium na jej brak
jest aktywność prokuratora,który tą legitymację -
n/p art.86 kro -
w sprawach o zaprzeczenie ojcostwa posiada.

155rome1.jpg

43. Czy w procesie o zaprzeczenie ojcostwa funkcjonują inne reguły dowodowe ?
Niejaką odmiennością jest tu dyspozycja art.261 par.1 kpc
Odnośnie (...) małżonków stron, ich wstępnych, zstępnych i rodzeństwa
oraz powinowatych w tej samej linii lub stopniu,
jak również osób pozostających ze stronami w stosunku przysposobienia
(...)
odmowa zeznań nie jest dopuszczalna.

44. Czy wyrok zaprzeczający ojcostwa dotychczasowego mężczyzny,czyni ojcem kogoś innego ?
Nie !
Potrzebny jest tutaj nowy proces,
tym razem o ustalenie ojcostwa ( czwarta faza ).

45. Czy dopuszczalne jest zaprzeczenie ojcostwa po śmierci dziecka ?
Nie !
Zabrania tego art.71 kro

Uwaga! Wyrokiem z dnia 26 listopada 2013r. - sygn.akt 33/12 -
Trybunał Konstytucyjny uznał,
iż art. 71 kro oraz art. 456 § 3 kpc w zakresie,
w jakim odnosi się do sprawy zaprzeczenia ojcostwa,
niezgodne z art. 47 w związku z art. 31 ust. 3 oraz w związku z art. 18 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz z art. 8 Konwencji o ochronie
praw człowieka i podstawowych wolności.

46. Czy dopuszczalne jest zaprzeczenie ojcostwa po śmierci matki dziecka ?
Tak !
Wynika to z art.66 kro

47. Czy dopuszczalne jest zaprzeczenie ojcostwa po śmierci męża matki ?
Tak !
Zezwala na to art.69 par.2 kro

48. Czy dopuszczalne jest zaprzeczenie ojcostwa po śmierci matki i męża matki ?
Tak !
Wskazuje na to art.70 par.2 kro.

49.Czy ustalenie,że mąż matki nie jest ojcem dzieckarównoznaczne jest z wydaniem wyroku po myśli prokuratury ?
Niekoniecznie !
Jedną z naczelnych zasad prawa rodzinnego jest dobro dziecka .
Sąd powinien więc zbadać związki emocjonalne dziecka z rodzicami,
ich trwałość i prawidłowość,
a także jakie konsekwencje wywoła ich zerwanie.

W tym zakresie rodzina funkcjonująca prawidłowo i długo -
w której prawda biologiczna jest inna,niż powszechnie przyjęta -
która pieczołowicie troszczy się o dziecko,ma szanse je obronić,
a więc uzyskać wyrok oddalający powództwo.

Wersja 1.0

Maciej Przebindowski