Zaprzeczenie ojcostwa

Autor nie ponosi odpowiedzialności za błędne zastosowanie niniejszej informacji.
Ma ona charakter czysto abstrakcyjny i teoretyczny.
Przed jej zastosowaniem skonsultuj się z adwokatem lub innym kwalifikowanym prawnikiem.
d_rechtsverhandlung_dg.jpg

1. Czemu służy sprawa o zaprzeczenie ojcostwa ?
Likwidacji stanu prawnego,
który uznaje danego mężczyznę za ojca.
Innymi słowy uzgodnieniu stanu prawnegoz rzeczywistym stanem biologicznym.

Niniejsze opracowanie skoncentrowane jest na sytuacji,
w której postępowanie prowadzone jest przez prokuraturę -
z inspiracji mężczyzny utrzymującego,iż jest ojcem biologicznym -
przeciwko małżonkom.

2. Jak ogólnie wygląda całe postępowanie o zaprzeczenie ojcostwa ?
Można tu wyodrębnić cztery fazy.

3. Jakie cztery fazy można wyodrębnić w sprawie o zaprzeczenie ojcostwa ?
Postępowanie w prokuraturze ( pierwsza ),
ustanowienie kuratora ( druga ),
pozew o zaprzeczenie ojcostwa ( trzecia ),
pozew o ustalenie ojcostwa ( czwarta )

4. Jak wygląda pierwsza faza sprawy o zaprzeczenie ojcostwa ?
Prowadzona jest ona w prokuraturze.
W tym sensie,iż prokurator weryfikuje informacje
pochodzące od osoby deklarującej,
iż jest ojcem biologicznym .

5. W jaki sposób następuje ta weryfikacja ?
Prokuratura prowadzi postępowania o charakterze wyjaśniającym.

6. Jakie przepisy określają takie postępowanie prokuratury ?
Zgodnie z art.43 ust.2 ustawy o prokuraturze
„Do czynności wymienionych w ust. 1
[ czyli nadesłania lub przedstawienia akt
oraz dokumentów i pisemnych wyjaśnień,
przesłuchania świadków i zasięgnięcia opinii biegłych,
a także przeprowadzenia oględzinw
celu wyjaśnienia sprawy – przyp.MP ]
stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego.

Tym samym zastosowanie ma tu procedura administracyjna,
a nie klasyczna dla prokuratury – karna.

7. Jak kończy się pierwsza faza sprawy o zaprzeczenie ojcostwa w prokuraturze ?
Wniesieniem pozwu o zaprzeczenie ojcostwa albo odmową jego wniesienia.

8. Jak wygląda druga faza sprawy o zaprzeczenie ojcostwa ?
Równoczesnym złożeniem wniosku o ustanowienie kuratora ( druga faza )
oraz pozwu o zaprzeczenie ojcostwa ( trzecia faza ).

9. Jaka jest między w/w postępowaniami relacja ?
Najpierw musi być wyznaczony kurator.
Bez niego proces o zaprzeczenie ojcostwa nie ruszy .

10. Po co ustanawia się kuratora ?
Aby reprezentował dziecko
w procesie o zaprzeczenie ojcostwa.

11. Dlaczego w sprawie o zaprzeczenie ojcostwadziecko ma być reprezentowane przez kuratora ?
Przyjęta interpretacja art.98 par.2 kro i 99 kro oraz 65 par.1 kpc
wyklucza w sprawie o zaprzeczenie ojcostwa
reprezentację niepełnoletniego dziecka przez rodzica.

12. Jaki jest charakter takiego kuratora ?
Tylko reprezentacja pupila w procesie o zaprzeczenie ojcostwa.
W tym sensie nie ma on obowiązków pozaprocesowych,
czy tym bardziej wobec rodziców małoletniego.
Obrazując odpowiedź,jest on adwokatem dziecka.