Testament

Autor nie ponosi odpowiedzialności za błędne zastosowanie niniejszej informacji.
Ma ona charakter czysto abstrakcyjny i teoretyczny.
Przed jej zastosowaniem skonsultuj się z adwokatem lub innym kwalifikowanym prawnikiem.
sprawa rodzinna
Przedłożenie zawiłej kwestii adwokatowi rodzinnemu

1. Jak rozdysponować majątkiem na wypadek śmierci ?
Poprzez testament.

2. Czy testament to jedyna forma takiego rodysponowania ?
Nie, istnieją także inne aczkolwiek testament jest formą główną - obejmuje większość majątku.
Lege artis istnieją także inne rozwiązania.

3. Co to za inne rozwiązania ?
Po pierwsze dyspozycja art.57 ust.1 pkt 2 pb.
Po drugie umowa - art.1048 kc - o zrzeczenie się dziedziczenia.
Po trzecie uposażenie - art.831 kc – z umowy ubezpieczeniowej

4. Na czym polega rozwiązanie z art.57 ust.1 pkt 2 prawa bankowego ?
W razie śmierci posiadacza rachunków oszczędnościowych [ nie dotyczy to rachunków wspólnych – przyp. MP ] bank jest obowiązany wypłacić z tych rachunków kwotę nie wyższą niż przypadające na ostatni miesiąc przed śmiercią posiadacza rachunku dwudziestokrotne przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku, ogłaszane przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, nieprzekraczającą jednak wysokości środków na rachunku - osobie, którą posiadacz rachunku wskazał w umowie
Rozwiązanie to dotyczy ściśle limitowanej kwoty, którą otrzyma/ją osoba/y wskazana/e przez spadkodawcę za jego życia. Teoretycznie beneficjentem nie musi być spadkobierca - może to być nawet osoba formalnie obca. Dyspozycja ta musi określać dokładnie osobę/y. Jej sens to wypłacenie pieniędzy automatycznie/natychmiast po zgonie, bez konieczności oczekiwania na sformalizowanie spraw spadkowych. Warto zaakcentować, iż kwoty te – zgodnie z art.57 ust.3 pb - do spadku nie wchodzą.

5. Jaka jest maksymalna wysokość takiej kwoty ?
Należy to każdorazowo sprawdzić. Aczkolwiek w październiku 2011r. jest to 20*3581,56=71.631,2zł ( dwudziestokrotne * przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku, ogłaszane przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, które we wrześniu 2011r. wyniosło 3581,56zł ). Przy czym środki w tej wysokości muszą rzecz jasna znajdować się owym koncie. A jeśli beneficjentów jest kilku, to kwota zostanie podzielona.

6. Na czym polega umowa o zrzeczenie się dziedziczenia ?
Na zawarciu – zgodnie z art.1048 kc - kontraktu pomiędzy przyszłym ( czyli żyjącym ) spadkodawcą, a jego spadkobiercą ustawowym. Na podstawie takiego porozumienia spadkobierca zrzeka się wszelkiego spadku po spadkobiercy. W praktyce nierzadko takie umowy łączone są z darowiznami. Aczkolwiek nie jest to wymóg prawny.