Kazus karny III

Poniższy rekurs koncentruje się
na pozbawieniu prawa cudzoziemca
do obrońcy.
Rezultat – uchylenie wyroku do ponownego rozpoznania.


Sygna.akt ....

Adwokat M.Przebindowski,
obrońca D.Bakuniana

APELACJA

obrońcy oskarżonego od wyroku z dnia ...
Sądu Rejonowego w X,
doręczonego oskarżonemu w dniu ...

I. Zaskarżam wyżej oznaczony judykat w całości.

II. Zarzuty odwoławcze

 1. obraza przepisów postępowania mająca wpływ na treść orzeczenia tj.:
  1. art. 387 par. 2 kpk
   polegająca na
   uwzględnienie wniosku oskarżonego o wydanie wyroku skazującego,
   gdy okoliczności popełnienia przestępstwa budzą wątpliwości,
   a cele postępowania mimo nieprzeprowadzenia rozprawy w całości
   nie zostały osiągnięte;
  2. art. 174 kpk
   polegająca na
   zastąpieniu dowodu z zeznań świadka
   treścią pisma/zapisków/notatki urzędowej -
   raportu z przeprowadzonej analizy kryminalnej;
  3. art. 7 kpk
   polegająca na
   bezkrytycznym daniu wiary wyjaśnieniom oskarżonego;
  4. art. 79 par.2 kpk w zw. z art. 439 par.1 pkt 10 kpk
   w zw. z art.42 ust.2 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej
   w zw. z art.6 ust.3 lit.c
   Europejskiej Konwencji Praw Człowieka i Podstawowych Wolności
   polegające na
   uznaniu,za zbędne że oskarżony musi mieć obrońcę
   ze względu na okoliczności utrudniające obronę -
   pozbawieniu oskarżonego prawa do obrony we wszystkich stadiach postępowania
   poprzez
   nieustanowieniu dlań obrońcy z urzędu na zasadzie określonej w ustawie -
   nieustanowieniu dlań obrońcy z urzędu,
   pomimo że,
   oskarżony nie miał wystarczających środków na pokrycie obrony;
  5. art. 78 par.1 kpk
   polegające na
   niewyznaczeniu oskarżonemu,który nie miał obrońcy z wyboru,obrońcy z urzędu,
   pomimo że
   dane znajdujące się w aktach sprawy wykazywały należycie,
   że nie jest on w stanie ponieść kosztów obrony
   bez uszczerbku dla niezbędnego utrzymania siebie i rodziny;
  6. art. 41 par.1 kpk
   polegające na
   nie wyłączeniu się sędziego-referenta
   pomimo
   istnienia okoliczności tego rodzaju,że wywołały uzasadnioną wątpliwość
   co do jego bezstronności w sprawie,
   wyrażającej się
   orzekaniem w przedmiocie tymczasowego aresztowania;
 2. błąd w ustaleniach faktycznych przyjętych za podstawę orzeczenia,
  który miał wpływ na treść tego orzeczenia i wyrażał się w uznaniu,
  że oskarżony w dniu z 1 na 2 miesiąca roku:
  1. na wysokości miejscowości A powiatu X,
   województwa Z,
   działając wspólnie i w porozumieniu z ustalonymi osobami
   dokonał przekroczenia granicy państwowej;
  2. w rejonie znaku granicznego nr ... na wysokości miejscowości A, powiatu X, działając wspólnie i w porozumieniu zorganizował dla czterech obywateli Nibylandii przekroczenie granicy państwowej.

III. Wskazując na powyższe zarzuty wnoszę o:

uchylenie zaskarżonego rozstrzygnięcia
i przekazanie sprawy Organowi I Instancji do ponownego rozpoznania.

UZASADNIENIE

Kwestionowane orzeczenie jest nietrafne.
Zgodnie z art.387 par.2 kpk
Sąd może uwzględnić wniosek oskarżonego o wydanie wyroku skazującego,
gdy okoliczności popełnienia przestępstwa nie budzą wątpliwości
i cele postępowania zostaną osiągnięte
mimo nieprzeprowadzenia rozprawy w całości (...)

Organ I Instancji wniosek o skazanie zaakceptował nieprawidłowo.

Dawida Bakuniana do drugiego z zarzutów -
przez cały czas procedowania -
się nie przyznawał.
Rodzi to dyssens oświadczenia woli oskarżonego -
sprzeczność pomiędzy treścią wniosku, a jego zawartością.

Sąd Rejonowy nie wyjednał od Dawida Bakuniana -
odnośnie drugiego z zarzutów -
nawet werbalnego przyznania jego sprawstwa.
W tym sensie okoliczności popełnienia przestępstwa budziły wątpliwości.
Tym bardziej realizacja celu postępowania nie nastąpiła.

Bezsprzecznie dyspozycja w/w normy warunku przyznania nie podaje.
Jednakże jest on warunkiem wskazanym w doktrynie.

(...) Należy jednak przyjąć,że wówczas,gdy oskarżony nie przyznaje się do winy
lub w ogóle nie przyznaje się do popełnienia zarzucanego mu czynu,
problematyczne byłoby przyjęcie,że okoliczności popełnienia czynu nie budzą wątpliwości,
a to jest warunkiem zastosowania tej instytucji
( zob.wyr.SN z 25.11.2002r.,III KK 436/02,Lex Nr 56876 )

za:P.Hofmański/E.Sadzik/K.Zgryzek
w: „ Kodeks Postępowania Karnego.Komentarz
Wydawnictwo CH Beck,Warszawa 2004r.wyd.2,t.II,str 405

(...) Ponadto zachowanie się oskarżonego,
który z jednej strony nie przyznawałby się do winy ( do popełnienia czynu ),
z drugiej zaś wnioskował wymierzenie mu kary
bez przeprowadzenia postępowania dowodowego musiałoby być ocenione
jako co najmniej niekonsekwentne
i powinno prowadzić do wzmocnienia czujności przez sąd (...)

w: „ Kodeks Postępowania Karnego.Komentarz
Wydawnictwo CH Beck,Warszawa 2004r.wyd.2,t.II,str 405

Zgodnie z art.174 kpk
Dowodu ( ...) z zeznań świadka
nie wolno zastępować treścią pism,zapisków lub notatek urzędowych

Sąd Rejonowy oparł się w swych ustaleniach na niedowodzie.

Statusu dowodu raport z przeprowadzonej analizy kryminalnej ( k.69-86 )
nie posiada.Nie kwestionując jego użyteczności,
to jednak ogranicza się ona tylko do czynności operacyjnych.

Pozostaje poza zakresem rozważań apelacji dokładny status tegoż materiału -
a więc czy jest on pismem, zapiskiem lub notatką urzędową.

Jakkolwiek wiedza w nim zawarta może ulec wydobyciu,
aczkolwiek tylko w sposób procesowo dopuszczalny.
Takowym jest przesłuchanie jej autora jako świadka, względnie biegłego.

Gwoli ścisłości Prokuratura Rejonowa materiału tego -
w toku postępowania przygotowawczego -
procesowo nie wprowadziła.

W tym aspekcie autor raportu z przeprowadzonej analizy kryminalnej
przesłuchany nie został.
Analogicznie dowód z opinii biegłego -
wraz ze wskazaniem charakteru wiadomości specjalnych -
także powołany nie został.

Afirmowane uchybienie jest tym donioślejsze,
iż zawarta w raporcie z przeprowadzonej analizy kryminalnej
wiedza ma charakter specjalistyczny.

„ (...) Notatka służbowa sporządzona przez funkcjonariusza MO –
jak słusznie stwierdził Sąd Najwyższy – nie może stanowić podstawy ustalenia,
że okoliczności i fakty w niej opisane w rzeczywistości zdarzyły się (...) „
za:J.Bratoszewski/L.Gardocki/L.Gostyński/S.M.Przyjemski/R.A.Stefańśki/S.Zabłocki
w: ” Komentarz.Kodeks Postępowania Karnego

Dom Wydawniczy ABC,Warszawa 2003r.,t.I,str 773

Notatki dowodowe pracowników śledczych
mogą zawierać jedynie informacje o źródłach dowodowych i okolicznościach,
które mają być przy ich pomocy udowodnione,
a nie mogą zastępować dowodów ( art.174 kpk )

za: wyrok SA w Krakowie z dnia 16 stycznia 2002r. - II Aka 143/01,KZS,nr 2,poz.39
w: „ Kodeks Postępowania Karnego z Orzecznictwem i Piśmiennictwem ( za lata 1998-2003 )
opr.R.A.Stefański,Toruń 2004r.,str.171

W zaistniałej konfiguracji dokonane ustalenia -
sprawstwa Dawida Bakuniana -
są wadliwe, a przede wszystkim przedwczesne.

Ponadto Sąd Rejonowy opierając te ustalenia
w znacznej mierze na wyjaśnieniach oskarżonego -
który do jednego z czynów konsekwentnie się nie przyznawał -
przekroczył tym zasadę swobodnej oceny dowodów.
Pozbawienie prawa do obrony stanowi bezwzględną przyczynę odwoławczą.

Na podstawie art.439 par.1 pkt 10 kpk
Niezależnie od granic zaskarżenia i podniesionych zarzutów
oraz wpływu uchybienia na treść orzeczenia
sąd odwoławczy na posiedzeniu uchyla zaskarżone orzeczenie, jeżeli:
oskarżony w postępowaniu sądowym
nie miał obrońcy w wypadkach określonych w art.79 par.2 kpk

Zgodnie z art.79 par.2 kpk
Oskarżony musi mieć obrońcę również wtedy,
gdy sąd uzna to za niezbędne ze względu na okoliczności utrudniające obronę
„.

Okoliczności utrudniające obronę istniały.

Dawid Bakunian jest cudzoziemcem, a językiem polskim nie włada; wiedzy/wykształcenia prawnego - umożliwiającego efektywnie rozeznanie się w rzeczywistości procesowej - nie posiada. W tym aspekcie konstytuowało to okoliczności utrudniające obronę.

Powyższą argumentację wspiera i to,
iż zakres działalności tłumacza jest ograniczony.
Oskarżony nie dysponował tłumaczeniami relewantnych kart akt sprawy -
w szczególności zeznań świadków -
otrzymał jedynie dokumenty odmierzające poszczególne fazy procesu.

Gwoli ścisłości nawet przebieg rozprawy -
w tym kwestionowany apelacją wniosek o wydanie wyroku skazującego -
zapoznanie się z materiałami sprawy uniemożliwił.

Sprawa od początku była złożona, a surowość -
co potwierdził wyrok -
kary realna.
Wszystko to czyniło oskarżonego bezwolnym przedmiotem procesu.

Rekapitulując sprawa –
na płaszczyźnie dowodowej -
była dla Da intelektualnie niedostępna.
W konsekwencji możliwość prowadzenia samodzielnej obrony była iluzoryczna.

Zaakcentowania wymaga i to,
że dyspozycja art.79 par.2 kpk jest nie tylko fundamentalną gwarancją rzetelnego procesu.
Stanowi ona także bezpośrednie urzeczywistnienie zasady konstytucyjnej -
art.42 ust.2 ustawy zasadniczej -
jako też zawartej art.6 ust.3 lit.c
Europejskiej Konwencji Praw Człowieka i Podstawowych Wolności.

Zauważyć wypada,iż orzecznictwo strasburskie -
w zakresie instytucji obrońcy obligatoryjnego -
jest wyjątkowo stabilne.

W tym zakresie poziom wymagań -
wynikający z dyspozycji art.6 ust.3 lit.c EKPCiPW -
lokuje się poniżej wymogu ustawodawcy polskiego.

Przy ocenie,czy dobro wymiaru sprawiedliwości wymaga pomocy adwokata,
należy wziąć pod uwagę m.in. (...)
wagę wchodzących w grę problemów dla skarżącego,
w szczególności możliwość oskarżonego bronienia się osobiście,
surowość kary i charakter postępowania

Decyzja Ostergren i inni v.Szwecja,1.III.1991r.skarga nr 13572/88,DR 69/198
za: M. A.Nowicki w: „ Europejska Konwencja Praw Człowieka. Wybór orzecznictwa
CH Beck,Warszawa 1999,wyd.II,str 303

Prawo do korzystania z pomocy obrońcy,zwłaszcza w skomplikowanym procesie karnym,
jest istotnym składnikiem rzetelnego procesu (...)

( Decyzja X v.Austria 11.10.1979,skarga nr 8251/78,
DR 17/166; Frerot v.Francja,20.05.1996,skarga nr 24667/94,DR 85-A/103 )
za:W.Depa
w: „ Prawa oskarżonego do obrony de lege lata „ ,Kraków 2004,str 46

Orzeczenie Quaranta v.Szwajcaria,24.V.1991r.,A.205,par.32-4
za: M. A.Nowicki w: „ Europejska Konwencja Praw Człowieka. Wybór orzecznictwa
CH Beck,Warszawa 1999,wyd.II,str 299

Orzeczenie Phan Hoang v.Francja,25.IX.1992,A.243,par.37-41
za: M. A.Nowicki w: „ Europejska Konwencja Praw Człowieka. Wybór orzecznictwa
CH Beck,Warszawa 1999,wyd.II,str 299-300

Orzeczenie Granger v.Wielka Brytania,28.III.1990,A.174,par.44-8
za: M. A.Nowicki w: „ Europejska Konwencja Praw Człowieka. Wybór orzecznictwa
CH Beck,Warszawa 1999,wyd.II,str 300-1

Orzeczenie Boner v.Wielka Brytania,28.X.1994r.
za: M. A.Nowicki w: „ Europejska Konwencja Praw Człowieka. Wybór orzecznictwa
CH Beck,Warszawa 1999,wyd.II,str 301-3

Godzi się wreszcie nadmienić,że wobec charakteru sprawy
obrońca powinien zostać wyznaczony już w postępowaniu przygotowawczym.
(...) K.Marszał ( Proces,s.162 ),akceptując komentowany przepis trafnie zauważa,
że wobec jego nieprecyzyjnej regulacji należy przyjąć,
ma on zastosowanie w toku całego postępowania,
a zatem już w postępowaniu przygotowawczym
(...)

za:P.Hofmański/E.Sadzik/K.Zgryzek
w: „ Kodeks postępowania karnego
Wydawnictwo CH Beck,wydanie II,Warszawa 2004r.,t.I,str 401

Na podstawie art.78 par.1 kpk
Oskarżony,który nie ma obrońcy z wyboru,może żądać,
aby mu wyznaczono obrońcę z urzędu,jeżeli w sposób należyty wykaże,
że nie jest w stanie ponieść kosztów obrony
bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny

Należy zauważyć, iż oskarżony miał świadomość własnych ułomności -
okoliczności utrudniających obronę i złożonego charakteru sprawy.
W tym ujęciu złożył on wniosek o ustanowienie dlań obrońcy z urzędu.

Pomimo tego zarządzeniem z dnia ... ( k.1149 ) został on rozpoznany negatywnie.

Sąd Rejonowy uznał bowiem, że Dawid Bakunian
nie wykazał w sposób należyty,
iż nie jest w stanie ponieść kosztów obrońcy z wyboru
.

Organ I Instancji utracił z pola widzenia, iż oskarżony –
co wynikało z informacji zawartych w protokołach przesłuchania -
miał bardzo trudną sytuację finansową.

Ponadto w warunkach detencji ( deportacja ) dostępu do środków finansowych -
nawet je posiadając -
i tak by nie miał.
Tym bardziej dotyczy to cudzoziemca z odległego kraju i w Polsce niezakotwiczonego.

(...) W orzecznictwie strasburskim ukształtował się pogląd,
że prawo to realizowane jest prawidłowo tylko wówczas,
gdy ubogiemu oskarżonemu obrońcę nie tylko wyznaczono,
ale nadto gdy rzeczywiście rzetelnie obrońca ten reprezentuje jego interesy w toku procesu
( wyr.ETPC z 9.41984r. w sprawie Goddi v.Włochy,A tom 76,
wyr ETPC z 23.11.1984r. W sprawie Poitrimorol v.Francji,A tom 277 ) (...)

za:P.Hofmański/E.Sadzik/K.Zgryzek
w: „ Kodeks postępowania karnego
Wydawnictwo CH Beck,wydanie II,Warszawa 2004r.,t.I,str 394

Sędzia-referent miała ugruntowane przekonanie o winie Dawida Bakuniana.

Zgodnie z art.41 par.1 kpk
Sędzia ulega wyłączeniu,jeżeli istnieje okoliczność tego rodzaju,
że mogłaby wywoływać uzasadnioną wątpliwość
co do jego bezstronności w danej sprawie
„.

Sędzia referent orzekała -
postanowieniem z dnia ... o zastosowaniu tymczasowego aresztowania,
a orzeczeniem z dnia ... o jego przedłużeniu wobec oskarżonego.
O ile rozstrzygnięcie pierwotne
może być uzasadnione wypadkiem nie cierpiącym zwłoki,
to jego dwukrotność -
w perspektywie późniejszego wyrokowania -
racjonalizacji nie znajduje.

Jednocześnie stosowanie i przedłużanie tymczasowego aresztowania
wobec współoskarżonej Wacławy Reańskiej powyższą argumentację wzmacnia.