Okazanie

Louis being cross-examined by the Convention
Proces Ludwika XVI
Autor nie ponosi odpowiedzialności za błędne zastosowanie niniejszej informacji.
Ma ona charakter czysto abstrakcyjny i teoretyczny.
Przed jej zastosowaniem skonsultuj się z adwokatem lub innym kwalifikowanym prawnikiem.

1. Czy procedura karna reguluje okazanie ?
Tak !
Definicja zawarta jest w art.173 kpk

2. Czy tylko ten przepis określa okazanie ?
Nie !

3. Jaki więc akt prawny określa jeszcze okazanie ?
Reguluje je -
wydane n/p art.173 § 4 kpk -
Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 czerwca 2003 r.
w sprawie warunków technicznych przeprowadzenia okazania -

zwanego dalej rozporządzeniem.

4. Czy inny jeszcze akt prawny reguluje okazanie ?
Tak !
W praktyce policyjnej obowiązuje
ZARZĄDZENIE Nr 1426 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI
z dnia 23 grudnia 2004 r.
w sprawie metodyki wykonywania czynności dochodzeniowo-śledczych
przez służby policyjne
wyznaczone do wykrywania przestępstw i ścigania ich sprawców.

5. Co może być przedmiotem okazania ?
Wspomniany art.173 kpk
wyróżnia trzy rodzaje okazywanych materii.

6. Jakie to trzy rodzaje okazywanych materii wyróżnia procedura karna ?
Są to: osoba, jej wizerunek lub rzecz.
Tu warto dodać, iż doktryna uznaje -
z czym piszący te słowa się nie zgadza -
demonstrację głosu jako okazanie.

7. Kto jest rozpoznającym – komu pokazuje się ową materię ?
Zwykle świadkowi (zwłaszcza mającemu status pokrzywdzonego).
Może to również być podejrzany.

8. Kto może być okazywany ?
Podejrzany.

9. Na jakiej podstawie prawnej wolno okazywać podejrzanego ?
Jest nią art.74. § 2 pkt 1 kpk
(…) wolno także w szczególności od oskarżonego
pobrać odciski, fotografować go
oraz okazać w celach rozpoznawczych innym osobom (…)

10. Ale w/w przepis mówi o oskarżonym, a nie o podejrzanym ?
To prawda, atoli należy pamiętać o dyspozycji art. 71 § 3 kpk
Jeżeli kodeks niniejszy
używa w znaczeniu ogólnym określenia "oskarżony",
odpowiednie przepisy mają zastosowanie także do podejrzanego.

11. Ile problemów można wymienić w praktyce okazania osób ?
W praktyce można wyliczyć cztery problemy okazania.

12. Jaki jest pierwszy problem praktyki okazania ?
Dobranie odpowiedniej liczby osób.

13. Ile osób powinno być okazywanych ?
Na to pytanie odpowiada art.173 § 3 kpk
Podczas okazania osoba okazywana powinna znajdować się
w grupie obejmującej łącznie co najmniej cztery osoby.