Ugoda

Autor nie ponosi odpowiedzialności za błędne zastosowanie niniejszej informacji.
Ma ona charakter czysto abstrakcyjny i teoretyczny.
Przed jej zastosowaniem skonsultuj się z adwokatem lub innym kwalifikowanym prawnikiem.
oskarżona i mecenas

1. Jaka istnieje możliwość nieskazującego zakończenia sprawy karnej ?
Opcją do rozważenia jest warunkowe umorzenia postępowania.

2. Na czym to polega ?
Na tym co wynika z nazwy.
Nie jest to uniewinnienie ale też nie jest to skazanie.
Osoba wobec której warunkowo umorzono postępowanie
ma status niekaranej .

W tym aspekcie ma ona nadal możność wykonywać,
czy też ubiegać się o wykonywanie zawodu,
gdzie niekaralność jest wymogiem.

3. Kiedy można ubiegać się o to rozwiązanie ?
Zarówno na etapie postępowania przygotowawczego,
jako też sądowego.
Choć im wcześniej tym lepiej.

4. Jakie wymogi muszą być dla tego rozwiązania spełnione ?
Na to pytanie odpowiada art.66 kk

Po pierwsze należy być niekaranym za przestępstwo umyślne.
Co oznacza,że karalność za przestępstwo nieumyślne
przeszkodą do warunkowego umorzenia postępowania nie jest.

Po drugie maksymalne zagrożenie za zarzucany czyn/czyny
nie może przekraczać 3 lat.

Po trzecie regulacja art.66 par.1 kk odwołuje się do elementów ocennych -
(…) wina i społeczna szkodliwość czynu nie są znaczne,
okoliczności jego popełnienia nie budzą wątpliwości,
(…) właściwości i warunki osobiste
oraz dotychczasowy sposób życia uzasadniają przypuszczenie,
że pomimo umorzenia postępowania będzie przestrzegał porządku prawnego,
w szczególności nie popełni przestępstwa
”.
Te jednak, grają zwykle rolę drugorzędną.

5. Czyli teoretycznie każde postępowanie
zagrożone karą pozbawienia wolności do lat 3 można warunkowo umorzyć ?

Tak !

6. A co jeśli zagrożenie karą jest wyższe ?
Jeżeli zagrożenie karą wynosi do 5 lat pozbawienia wolności,
to w wielu wypadkach postępowanie będzie można warunkowo umorzyć

7. Czy każdy czyn zagrożony do 5 lat pozbawienia wolności
można warunkowo umorzyć ?

Nie !

8. Jakie wymogi muszą więc być spełnione ?
Przede wszystkim niekaralność za przestępstwa umyślne, o czym była mowa w punkcie 4.