Konwencja Haska

Autor nie ponosi odpowiedzialności za błędne zastosowanie niniejszej informacji.
Ma ona charakter czysto abstrakcyjny i teoretyczny.
Przed jej zastosowaniem skonsultuj się z adwokatem lub innym kwalifikowanym prawnikiem.
wiejski sedzia
"Wiejski prawnik" - Pieter Bruegel (starszy)

1.Czym jest Konwencja Haska ?
Pod tą nazwą kryje się wiele aktów,traktujących o różnych materiach prawnych.
Niniejsze opracowanie obejmuje tylko jedną – z dnia 25 października 1980r.
Dotyczy ona cywilnych aspektów uprowadzenia dziecka za granicę.

2.Do czego służy w/w Konwencja Haska ?
Jest to narzędzie umożliwiające
odzyskanie dziecka bezprawnie uprowadzonego albo bezprawnie zatrzymanego.

3.Na czym polega uprowadzenie dziecka ?
Na to pytanie odpowiada art.3 Konwencji Haskiej.
Uprowadzenie lub zatrzymanie dziecka będzie uznane za bezprawne, jeżeli:
a) nastąpiło naruszenie prawa do opieki
przyznanego określonej osobie, instytucji lub innej organizacji,
wykonywanego wspólnie lub indywidualnie,
na mocy ustawodawstwa państwa,
w którym dziecko miało miejsce stałego pobytu
bezpośrednio przed uprowadzeniem lub zatrzymaniem, oraz
b) w chwili uprowadzenia lub zatrzymania
prawa te były skutecznie wykonywane wspólnie lub indywidualnie
albo byłyby tak wykonywane,
gdyby nie nastąpiło uprowadzenie lub zatrzymanie.
Prawo do opieki określone w punkcie a)
może wynikać w szczególności z mocy samego prawa,
z orzeczenia sądowego lub administracyjnego
albo z ugody mającej moc prawną
w świetle przepisów ustawodawstwa tego państwa
.

Ilustrując powyższe to uprowadzenie nastąpi,
gdy wyjazd dziecka do innego państwa
nastąpił z pominięciem zgody drugiego rodzica.

Natomiast zatrzymanie to stan,
w którym wyjazd dziecka do innego państwa miał zgodę drugiego rodzica.
Jednakże okres ustalonego wyjazdu został jednostronną decyzją jednego rodzica -
bez zgody drugiego - przedłużony.

4. W jakim państwie toczy się postępowanie ?
W tym,gdzie funkcjonuje dziecko - tam gdzie nieprawidłowo przebywa.

5.Czy Konwencja Haska umożliwia wydobycie dziecka z każdego kraju ?
Nie !
Tylko z takiego,które jest jej sygnatariuszem,
a więc wprowadziło konwencję do swojego porządku prawnego.

6.Czy Polska podpisała Konwencję Haską ?
Tak !
Została ona przyjęta do krajowego porządku prawnego w dniu 25 września 1995r.

7.Ile krajów jest stroną Konwencji Haskiej ?
Ponad 70.

8.Jaki sąd w Polsce jest właściwy rzeczowo ?
Rejonowy.

9.Jaki sąd w Polsce jest właściwy miejscowo ?
Miejsca zamieszkania dziecka.

10. W jakim składzie proceduje ten sąd ?
Jednoosobowym.

11.W jakiej formie zapada rozstrzygnięcie końcowe ?
Postanowienia.

12.Czy przysługuje od niego apelacja ?
Tak.