Konwencja Haska

Autor nie ponosi odpowiedzialności za błędne zastosowanie niniejszej informacji.
Ma ona charakter czysto abstrakcyjny i teoretyczny.
Przed jej zastosowaniem skonsultuj się z adwokatem lub innym kwalifikowanym prawnikiem.
wiejski sedzia
"Wiejski prawnik" - Pieter Bruegel (starszy)

1. Czym jest Konwencja Haska ?
Pod tą nazwą kryje się wiele aktów,traktujących o różnych materiach prawnych.
Niniejsze opracowanie obejmuje tylko jedną – z dnia 25 października 1980r.
Dotyczy ona cywilnych aspektów uprowadzenia dziecka za granicę.

2. Do czego służy w/w Konwencja Haska ?
Jest to narzędzie umożliwiające
odzyskanie dziecka bezprawnie uprowadzonego albo bezprawnie zatrzymanego.

3. Na czym polega uprowadzenie dziecka ?
Na to pytanie odpowiada art.3 Konwencji Haskiej.
Uprowadzenie lub zatrzymanie dziecka będzie uznane za bezprawne, jeżeli:
a) nastąpiło naruszenie prawa do opieki
przyznanego określonej osobie, instytucji lub innej organizacji,
wykonywanego wspólnie lub indywidualnie,
na mocy ustawodawstwa państwa,
w którym dziecko miało miejsce stałego pobytu
bezpośrednio przed uprowadzeniem lub zatrzymaniem, oraz
b) w chwili uprowadzenia lub zatrzymania
prawa te były skutecznie wykonywane wspólnie lub indywidualnie
albo byłyby tak wykonywane,
gdyby nie nastąpiło uprowadzenie lub zatrzymanie.
Prawo do opieki określone w punkcie a)
może wynikać w szczególności z mocy samego prawa,
z orzeczenia sądowego lub administracyjnego
albo z ugody mającej moc prawną
w świetle przepisów ustawodawstwa tego państwa
.

Ilustrując powyższe to uprowadzenie nastąpi,
gdy wyjazd dziecka do innego państwa
nastąpił z pominięciem zgody drugiego rodzica.

Natomiast zatrzymanie to stan,
w którym wyjazd dziecka do innego państwa miał zgodę drugiego rodzica.
Jednakże okres ustalonego wyjazdu został jednostronną decyzją jednego rodzica -
bez zgody drugiego - przedłużony.

4. W jakim państwie toczy się postępowanie ?
W tym,gdzie funkcjonuje dziecko - tam gdzie nieprawidłowo przebywa.

5. Czy Konwencja Haska umożliwia wydobycie dziecka z każdego kraju ?
Nie !
Tylko z takiego,które jest jej sygnatariuszem,
a więc wprowadziło konwencję do swojego porządku prawnego.

6. Czy Polska podpisała Konwencję Haską ?
Tak !
Została ona przyjęta do krajowego porządku prawnego w dniu 25 września 1995r.

7. Ile krajów jest stroną Konwencji Haskiej ?
Ponad 70.

8. Jaki sąd w Polsce jest właściwy rzeczowo ?
Sąd okręgowy.

9. Jaki sąd okręgowy w Polsce jest właściwy miejscowo ?
Na to pytanie odpowiada art. 569(1 ) § 1 kpc
Do właściwości sądu okręgowego
z siedzibą w miejscowości będącej siedzibą sądu apelacyjnego
należą sprawy o odebranie osoby
podlegającej władzy rodzicielskiej lub pozostającej pod opieką
prowadzone na podstawie konwencji haskiej z 1980 r.,
jeżeli na tym obszarze
osoba podlegająca władzy rodzicielskiej lub pozostająca pod opieką
ma miejsce zamieszkania lub pobytu.

10. Co to oznacza ?
Po pierwsze, należy ustalić,
gdzie dziecko faktycznie zamieszkuje lub przebywa.

Po drugie, należy ustalić,
w obszarze którego sądu apelacyjnego zawiera się w/w miasto/wieś.

Po trzecie, miejscowość właściwego sądu apelacyjnego,
zawsze jest miastem właściwego sądu okręgowego -
w mieście sądu okręgowego musi być także sąd apelacyjny.