Europejski nakaz aresztowania

Autor nie ponosi odpowiedzialności za błędne zastosowanie niniejszej informacji.
Ma ona charakter czysto abstrakcyjny i teoretyczny.
Przed jej zastosowaniem skonsultuj się z adwokatem lub innym kwalifikowanym prawnikiem.
sedzia

1. Co to jest ENA-a ?
Jest to skrót dla europejskiego nakazu aresztowania.

2. Co to jest europejski nakaz aresztowania ?
Jest to instrument procesowy umożliwiający
wydobycie osoby z Polski lub do Polski.
dla potrzeb wymiaru sprawiedliwości w ramach UE.

3. Czy europejski nakaz aresztowania jest ekstradycją ?
Nie !
Aczkolwiek jest do niej podobny.

4. Jaki akt prawny reguluje europejski nakaz aresztowania ?
Przede wszystkim kodeks postępowania karnego,
a to rozdział 65a w art.607a-607j
oraz rozdział 65b w art.607k-607zc.

5. Jak różnią się te dwie grupy przepisów ?
Rozdział 65a obejmuje występowanie Polski
do państwa członkowskiego UE o przekazanie osoby ściganej.
Tutaj więc Polska domaga się, aby daną osobę jej przekazano.

Rozdział 65b obejmuje występowanie państwa członkowskiego UE
o przekazanie osoby ściganej.
Tutaj zaś inny kraj domaga się od Polski,
aby daną osobę jemu przekazano.

6. Wobec kogo może być wydany europejski nakaz aresztowania ?
Wobec podejrzanego,oskarżonego lub skazanego.

7. Czy obywatelstwo ściganego ma znaczenie ?
Nie !
Stąd może być to obywatel polski,apatryda,
czy obywatel kraju pozaeuropejskiego.

8. Kto wydaje europejski nakaz aresztowania ?
Tylko sąd.